Klaga eller överklaga

Är det något du inte är nöjd med ska du i första hand prata med de som i vardagen arbetar med ditt barn. Du kan också prata med förskolechefen eller rektorn. Det finns möjlighet att lämna skriftligt klagomål via kommunens synpunktshantering.

Klagomål

Om du är missnöjd med något på ditt barns förskola eller skola ska du i första hand vända dig till de som i vardagen arbetar med ditt barn. Det kan vara så att det är ett missförstånd som enkelt kan klaras ut. Blir du inte nöjd med det svar eller den förklaring du får ska du vända dig till rektorn. Om det är klagomål som avser rektorn ska du vända dig till skolchefen på skolområdet.

Synpunkter och klagomål

I Kristianstads kommun kan du lämna förslag, beröm och klagomål på våra verksamheter via vår kommungemensamma synpunktshantering. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för förskolor och skolor. BEO tillhör Skolinspektionen. Du kan anmäla om du tycker det finns missförhållanden på förskolan eller skolan. BEO utreder anmälningar om mobbning och kränkningar.

Om du vill klaga på vården inom elevhälsan

Om du tycker att du har fått fel vård eller behandling ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkaren. Är du inte nöjd med förklaringen du får kan du vända dig till verksamhetschefen.

Du kan även vända dig till patientnämnden. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som hjälper till vid problem i kontakten mellan patienter och vårdgivare.

Du kan också göra en anmälan till Socialstyrelsen. Du behöver inte ange eller ens veta vem som gjort misstaget eller vad som orsakat skadan för att göra en anmälan. Socialstyrelsen kan utreda hela händelser och inte bara enskilda per­soners handlingar. Det viktigaste är att hitta orsakerna till att det blev fel och se till att det inte ska hända igen. På det sättet blir vården säkrare.

Om du skadas när du vårdas inom offentlig hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Önskar följande länkar
Patientnämnden - http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Patientnamnden/
Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-15
Patientförsäkring - www.patientforsakring.se<http://www.patientforsakring.se>
Patientsäkerhetslagen - http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga. När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. 

Förvaltningen bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt skickas din överklagan vidare till berörd myndighet, exempelvis Förvaltningsrätten, som då prövar ditt ärende.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.