Elevinformation

Det här är en sidan mest till för dig som redan går på skolan eller som är vårdnadshavare till en elev på skolan. Här hittar du allmän information och länkar till viktiga e-tjänster.

Vanliga frågor

  • Allergi

   Om du har matallergi eller annan allvarlig allergi kontaktar du skolsköterskan. 

   Vid matallergi fyller du i en blankett som heter specialkost, du fått vid skolstart. Blanketten skall lämnas till skolsköterska för underskrift därefter lämnar du den på Blekedamm. 

   Om du är i behov av specialkost är det viktigt att du vid frånvaro sms:ar till Blekedamm 072-5238783 och avbeställer din mat. 

  • Anmäl frånvaro

   Frånvaroanmälan görs via appen Tieto och sker med BankID. Om du är under 18 år anmäler din vårdnadshavare din frånvaro. Del av dag meddelar du din mentor. Det är viktigt att du vid all frånvaro själv tar ansvar för vad du missar. 

   Läs mer här om frånvaroanmälan

  • Betyg

   Betygsskalan har beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Nationella kunskapskrav finns för betygsstegen A, C och E.

   Din lärare informerar dig om kursinnehåll och kunskapskrav. Läraren informerar dig också fortlöpande om hur du lyckas.

  • Bussförbindelser

   Från Kristianstad Central går det fyra bussar som tar dig till Milnergymnasiet.
   Buss 1, 545, 551 och 558.

  • Busskort

   Du som har minst sex kilometer till skolan kan få busskort. Om du bor i Kristianstad kommun får du ditt busskort av skolassistenten på skolan. Övriga hämtar busskort i sin hemkommun. Busskortet är personligt och skall användas hela läsåret. Om du tappar bort kortet får du betala för att få ett nytt.

  • Chromebook

   Som elev på Milnergymnasiet får du under din studietid låna en bärbar dator. Din chromebook ska du ha med dig till skolan varje dag. Det är viktigt att du inte tappar bort eller lämnar ut ditt användarnamn och lösenord! Du är själv ansvarig för ditt konto. Olämplig eller otillåten användning kan leda till att du blir avstängd från tillgång till din dator, vilket kan leda till att du inte kan följa undervisningen. 

  • Classroom

   Google Classroom är en nätbaserad plattform där all information om dina kurser finns. Det är viktigt att du varje dag kontrollerar om det finns viktig information.

  • Edwise

   Här samlas all information som både elev och vårdnadshavare ska ha tillgång till. Om du redan har använt Edwise kommer du att kunna fortsätta med samma inlogg. På Edwise hittar du omdömen och närvarohantering. Du kan också hitta din individuella studieplan här. Edwise kommer under läsåret att fasas ut och ersättas med Unikum, mer information kommer under läsåret.

   Du som inte tidigare använt dig av Edwise vänd dig till din mentor för hjälp.

   Läs mer här

  • Elevkår /studentkommitté

   Dessa är fristående organisationer inom skolan
   Elevkåren har till uppgift att företräda elevernas intressen på olika sätt och har dialog med skolans rektor. Studentkommittén planerar och ansvarar för studentaktiviteter

  • Gymnasieexamen

   En fullständig utbildning i gymnasieskolan ger dig en gymnasieexamen. För en yrkesexamen ska du läsa 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända.

   Du ska uppnå minst godkänt i kurserna:
   Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
   Engelska 5
   Matematik 1a

   Du måste också uppnå minst godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och godkänt betyg i gymnasiearbetet.

  • Gymnasiepoäng

   Varje kurs motsvarar ett antal gymnasiepoäng som är ett mått på kursens studieomfattning. Efter varje avslutad kurs får du betyg på kursen. När du slutar gymnasiet ska du ha samlat ihop 2500 poäng. För att få ett examensbevis krävs även att du har betyg i gymnasiearbetet.

  • Högskolebehörighet

   Vi erbjuder alltid möjligheten att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Kurserna väljer du när du går i åk 1 för att läsas under åk 2 och 3. Skolans studie- och yrkesvägledare informerar om detta under vårterminen.
   Kurserna är: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6.

  • Individuell studieplan

   Varje elev som går på Milnergymnasiet får en individuell studieplan. Den innehåller uppgifter om din studieväg och om de val av kurser du gjort. Vid frågor kontakt skolans studie- och yrkesvägledare. 

  • Klassråd

   Mentorn ansvarar för att elevinflytandet utvecklas i klassen genom att klassen har klassråd minst två gånger per termin. Protokoll från klassrådet lämnas till rektor.

  • Krisgrupp

   Skolan har en krisgrupp som träder in i händelse av svåra olyckor av olika slag. I gruppen ingår rektor, kurator, skolsköterska, skyddsombud, vaktmästare och präst.

   Krisplan finns tillgänglig på skolan.

  • Ledighet

   Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar att informera sig om de moment som han/hon missat i undervisningen.

   All ansökan om ledighet görs hos mentor. Ansökan ska lämnas till mentor minst tre veckor före önskad ledighet. Avser ledighet mer än tre dagar ska den godkännas av rektor. Vårdnadshavare kontaktar mentor i samband med ledighetsansökan för omyndig elev.

   Ledighetsblankett

  • Läromedel

   Du får låna läromedel av skolan. Dessa ska återlämnas när du slutar kurserna. Viktigt är att du återlämnar dina egna lånade böcker. Ej återlämnade eller skadade läromedel faktureras.

  • Matråd

   Vill du vara med och påverka skolmaten och miljön i restaurangen kan du vara med i matrådet som genomförs två gånger/termin.

  • Mentor

   Varje elev har en mentor. Du kan vända dig till din mentor när det gäller din allmänna studiesituation. Mentor följer upp dina studieresultat, din närvaro och är en kontaktlänk mellan skolan och hemmet. Varje termin bjuder mentorn in till utvecklingssamtal. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier.

  • NIU

   NIU riktar sig till dig som spelar amerikansk fotboll, fotboll, golf, handboll eller tränar friidrott på elitnivå och vill kombinera studier med din idrott. Om du blir antagen till NIU måste du även bli antagen till något av programmen som erbjuds inom idrottsutbildning. Läs mer här

  • Närvaro / frånvaro

   Närvaro i skolan är obligatorisk när du tackat ja till din plats på gymnasiet. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Om du är sjuk en längre tid ska du lämna sjukintyg till mentor eller skolsköterskan.

   Frånvaroanmälan görs via lärportalen Edwise. Om du är under 18 år anmäler din vårdnadshavare din frånvaro. Del av dag meddelar du din mentor som lägger in det i Edwise. Det är viktigt att du vid all frånvaro själv tar ansvar för vad du missar.

  • Prövning

   Elev som inte uppnått betyget E på en kurs har rätt till prövning. Anmälningsblankett hämtas hos studie- och yrkesvägledaren på skolan. Den lärare som ska genomföra prövningen informerar dig om hur, när och var prövningen ska genomföras.

   Prövning kan inte göras förrän kursen är avslutad och betyg är satt. Om man fått minst betyg E i en kurs, men vill pröva för att få ett högre betyg, kan man anmäla sig till prövning först efter avslutad gymnasieutbildning. Anmälan kan göras till vuxenutbildning eller gymnasieenhet som erbjuder kursen.

  • Skolbibliotek

   Skolans bibliotek är ett viktigt verktyg i det dagliga skolarbetet. Biblioteket är alltid tillgängligt och används av såväl elever som personal. Här kan du låna böcker eller tidskrifter, sitta och plugga eller använda våra digitala resurser. Skolbibliotekarien hjälper dig med litteratur, informationssökning och källkritik. 

   Ditt personnummer är ditt lånekortsnummer och pinkod är de fyra sista siffrorna.

   Kontakt: elna.andersson@utb.kristianstad.se

  • Skolmat

   Serveras på restaurangen Blekedamm.

  • Studiebidrag

   Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och bedriver heltidsstudier på gymnasiet. Frånvaro kan leda till att eleven inte anses bedriva heltidsstudier och CSN kan då besluta om att studiebidraget dras in.
   Om bidraget dras in riskerar man att förlora även andra tillägg såsom flerbarnstillägg, extra tillägg och om eleven är över 18 år bostadsbidrag, underhållsstöd och barnpension.

   Läs mer på CSN

  • Särskilt stöd

   Behöver du som elev extra stöd i ditt skolarbete kan du vända dig till din lärare eller skolans specialpedagog. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

  • Uppehåll / avbrott i studierna

   Vill du göra studieuppehåll eller avbryta dina studier kontaktar du skolans studie- och yrkesvägledare. Avbryter du studierna måste du lämna tillbaka lånad dator, läromedel och skåpnyckel. Ej återlämnat material faktureras. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Milnergymnasiet

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-135958

Besöksadress

J. A. Hedlunds väg 15

29133 Kristianstad

Fler kontakter

Sonja Nilsson

Skolassistent

044-13 59 58

Elna Andersson

Bibliotekarie

044-135951