Välja skola inför förskoleklass

Hösten det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Det finns då möjlighet att göra ett skolval i vår e-tjänst. Skolvalet görs våren innan under en period på cirka två veckor i februari-mars. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering.

Skolval inför läsår 2021/2022

Förskoleklass är obligatoriskt. De barn som är födda 2015, är folkbokförda i Kristianstads kommun och ska börja i förskoleklass hösten 2021, har möjlighet att göra ett skolval inför läsåret 2021/2022. Skolvalet genomförs under en period på cirka två veckor i februari-mars. I skolvalet kan ni välja upp till tre skolor som rangordnas 1-3.

Ansökan och valperiod

Val av skola görs i vår e-tjänst. Inför läsåret 2021/2022 är e-tjänsten öppen för skolval under en period på cirka två veckor i februari-mars 2021. För att ansöka via e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig. 

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolval ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Blanketten finns endast tillgänglig här på  hemsidan under skolvalsperioden.

Profilklass

Vissa kommunala skolor har en så kallad profilklass. Profilklass i förskoleklass har inte färdighetsprov och kan därför inte sökas direkt. Ansökan görs via vår e-tjänst. Plats på skolan tilldelas enligt ordinarie urvalskriterier.

På sidan "Grundskola" kan du läsa mer om profilklass och se vilka som finns.

Läs mer om profilklasser i grundskolan 

Välja en fristående skola

Om eleven önskar börja i en fristående skola, görs ansökan direkt till den skolan. Kontakta den fristående skolan för besked om sista ansökningsdag. Om eleven får placering på en fristående skola ska det meddelas till placeringsenheten via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Som ett planeringsstöd inför kommunens skolplaceringar ska det i skolvalet väljas "05 Fristående verksamhet" som 1:a val. Observera att detta är ingen ansökan utan endast ett planeringsstöd för kommunen.

Ogiltig ansökan eller ej inskickad ansökan

Ansökan är ogiltig om samtliga vårdnadshavare inte har signerat ansökan eller att ansökan inte gjorts inom ansökningstidens datum. Vid ogiltig ansökan räknas det som att inget val gjorts och ditt barn placeras på en skola nära hemmet, eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Det samma gäller om ni inte gör någon ansökan alls.

Beslut om skolplacering

Cirka två veckor efter att skolvalet stängts kommer du att få ett mejl om att beslut om skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten. Om du ansökt via blankett alternativt inte gjort något aktivt val skickas beslutet med post. Vi utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun har rätt till en skolplacering på en kommunal skola nära hemmet eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Om det finns fler sökande än platser på önskad skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier.

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Skolbyte för blivande förskoleklass

Efter att du fått beslut om skolplacering inför förskoleklass, finns möjlighet att ansöka om skolbyte under en period på cirka en vecka i april för att få besked under maj månad.

Inkommen ansökan om skolbyte efter fastställd bytesperiod hanteras först i slutet av juni och i början av augusti.

Läs mer om att byta skola

Urvalskriterier

Urvalskriterier används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

På väg att bosätta er i Kristianstad

Om du är på väg att flytta till Kristianstad inför nästa läsår och har barn som ska börja i förskoleklass ansöker du om skolplacering vid inflyttning via vår e-tjänst.

Läs mer om inflyttning

Tidigare skolstart eller uppskjuten skolstart

Om du ska ansöka om tidigare eller uppskjuten skolstart kontaktar du placeringsenheten.

 • Uppskjuten skolstart: Om barnet önskar börja i förskoleklass vid sju års ålder krävs särskilda skäl. Barnet går då kvar i förskolan och börjar förskoleklass det år barnet fyller sju år. Skolchef fattar beslut om uppskjuten skolplikt.
 • Tidig skolstart: I mån av plats finns det möjlighet att börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Skolan bedömer om barnet har förutsättningar och rektorn fattar beslut.

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Modersmålsundervisning

Elev har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här:

Läs mer om modersmål

Skolskjutsgränser

Skola nära hemmet (närhetsprincipen) är en skola inom nedanstående skolskjutsgränser från folkbokföringsadressen till skolan. Avstånd för skolskjutsgränser avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

 • 2 000 m för åk F-1
 • 2 500 m för åk 2-3
 • 3 000 m för åk 4-6
 • 4 000 m för åk 7-9

Om det inte finns en skola inom ovanstående skolskjutsgränser, är eleven anvisad till en skola med skolskjuts, förutsatt att skolskjuts är berättigad. Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför respektive skolskjutsgräns.

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.