Byta skola

Skolbyten för kommunala grundskolor genomförs vid fyra tillfällen per läsår. Skolbyte på grund av ändrad folkbokföring inom kommunen samt skolbyte från fristående skolor sker löpande.

Ansökan om byte görs via e-tjänst ovan. För att kunna göra detta krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID som var för sig loggar in i e-tjänsten för att signera ansökan för att ansökan ska bli giltig och skickas in. 

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolbyte ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig.

Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

Skolbyte inom kommunen

Skolbyten för våren 2022 är nu stängt. Nästa bytesperiod inför läsårsstart hösten 2022 är öppen från 15 april till den 3 augusti för besked innan skolstart. Det finns sen möjlighet att ansöka om skolbyten vid ytterligare fyra tillfällen se tabell nedan. 

Ta gärna kontakt med rektor på din nuvarande skola samt rektor på önskad skola för handledning innan ni ansöker om skolbyte. Tänk på nedan punkter.

 • Vid beslut om beviljat skolbyte förlorar eleven sin plats på nuvarande skola och skolbytet kan inte ångras. 
 • Om plats finns i aktuell årskurs på sökt skola fattas beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till.
 • Önskar man byta tillbaka får ansökan om skolbyte göras på nytt, enligt gällande regelverk.
 • Om man ändrar sig innan hantering och inte längre vill byta skola måste ni meddela placeringsenheten skriftligt för att återta ansökan.

Ansökan för läsåret 2022/2023 är öppen från och med 15 april 2022. Skolbyte på grund av ändrad folkbokföring hanteras löpande om du flyttar utanför den nuvarande skolans skolskjutsgräns. Det gäller också om du vill byta från en fristående skola till en kommunal skola om plats finns på önskad skola, annars hanteras det vid skolbytesperioder.

Bytesperiod Sista ansökningsdatum Önskat startdatum Skolstart
Inför hösten 2022 3 augusti 2022* 16 augusti 16 augusti
Bytesperiod 1 hösten 2022 31 augusti 2022 17 augusti - 12 september 12 september
Bytesperiod 2 hösten 2022 16 oktober 2022 13 september - 7 november 7 november (efter höstlovet)
Bytesperiod 3 våren 2023 4 december 2022 8 november - 10 januari 10 januari
Bytesperiod 4 våren 2023 8 februari 2023 11 februari - 27 februari 27 februari (efter sportlov)

* Inför skolstart höstterminen 2022 kommer ansökningar inkomna innan den 12 juni att hanteras och beslut fattas under juni månad. Ansökningar från den 13 juni till 3 augusti kommer att hanteras i augusti och beslut fås innan skolstart.

Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn placeras på en annan skola nära hemmet om ni i ansökan bockat för att ni accepterar annan skola. I annat fall får eleven vara kvar på sin nuvarande skola. Läs mer under Skola nära hemmet.

Läs mer om profilklasser i grundskolan

Skolbyte på grund av flytt inom Kristianstads kommun – Bifoga underlag

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen. Skolbyte på grund av flytt inom kommunen hanteras löpande eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Om eleven ännu inte är folkbokförd på den nya adressen behöver skolbytesansökan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på köpe-/hyreskontrakt som styrker kommande folkbokföring. Mejla in underlag och skriv i mejlet vilket barn det gäller, namn och personnummer.

skolplaceringar@kristianstad.se

Skolbyte från fristående skolor 

Skolbyte från fristående skolor hanteras löpande, eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn placeras på en annan skola nära hemmet om ni i ansökan bockat för att ni accepterar annan skola. I annat fall får eleven vara kvar på sin nuvarande skola. Läs mer under Skola nära hemmet.

Önskemål om skolbyte till en fristående skola

Om eleven önskar byta till en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. Om eleven får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Beslut om skolplacering

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Observera att du som vårdnadshavare får besked om placering cirka två veckor efter senast ansökningsdatum.

Direkt till e-tjänst

I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Alla barn har rätt att få en plats på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn placeras på en annan skola nära hemmet om ni i ansökan bockat för att ni accepterar annan skola. I annat fall får eleven vara kvar på sin nuvarande skola.

Om det finns fler sökande än platser på önskad kommunal skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier. 

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Om byte beviljas förlorar eleven sin placering på nuvarande skola. Om det inte finns någon ledig plats på den önskade skolan avslås ansökan och eleven behåller sin nuvarande skolplacering. Någon "kö" med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag.

Skola nära hemmet - Skolskjutsgränser

Alla vårdnadshavare som önskar ska få en plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att dit barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Skola nära hemmet (skolskjutsgränser) avser de skolor som ligger inom nedan specificerade avstånd från hemmet.

 • 2 000 m Förskoleklass – årskurs 1 
 • 2 500 m årskurs 2 - 3
 • 3 000 m årskurs 4 - 6
 • 4 000 m årskurs 7 – 9

Om du inte har en skola nära hemmet enligt ovan så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats genom skolskjuts. Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför ovan gränser som man inte har anvisad skolskjuts till.

Avståndet från hemmet till skolor beräknas utifrån elevens folkbokföringsadress och avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

Önskemål om skolbyte till Profilklass

Om du önskar byta till en profilklass finns det två varianter avseende intag till dessa:

 • Vissa profilklasser har färdighetsprov som avgör vilka elever som får placering där. Om du önskar byta till en sådan profilskola skall du ta kontakt direkt med den skolan.
 • Andra profilklasser har inte färdighetsprov. Ansökan till dessa göras i e-tjänsten och det är urvalskriterierna som avgör vilka elever som är mest berättigade att få en ledig plats.

Du kan läsa mer om profilklasserna under grundskola.

Läs mer om profilklasser i grundskolan

Fritidshem

Ansökan om fritidshem kan göras så snart ni fått beslut om skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Inflyttande elev

Om ni flyttar in till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal skola gör du anmälan om skolplacering via e-tjänsten.

Läs mer om inflyttning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.