Smittade och döda djur

Den som hittar döda, vilda djur ska rapportera fyndet till rätt instans. Det kan hindra smittspridning och bidra till forskning. Särskilt viktigt är det att rapportera vildsvin som kan misstänkas vara smittade av afrikansk svinpest.

Allvarlig smitta hos djur

En allvarlig smittsam djursjukdom kan snabbt utvecklas till epizooti, alltså en epidemi bland djur. Förutom svårt lidande hos djuren kan en epizooti orsaka stora ekonomiska förluster. En djurägare som misstänker att djuren har smittats av en allvarlig sjukdom är skyldig att genast kontakta veterinär. Det är viktigt för att minska djurens lidande, men också för att begränsa vidare smittspridning.

Afrikansk svinpest, som 2023 upptäcktes för första gången i Sverige bland vildsvin i Fagerstatrakten i Västmanland, är en av de smittor som det gäller att vara uppmärksam inför. Fågelinfluensa är en annan allvarlig smitta som de senaste åren orsakat stora problem med omfattande utbrott hos kycklinguppfödare och äggproducenter i Skåne.

Den som upptäcker vilda djur som verkar vara sjuka eller ha dött av allvarlig smitta ska rapportera det till Statens veterinäranstalt, SVA. Smidigast är att göra det på platsen med hjälp av formuläret i mobiltelefonen, som då kan registrera den exakta platsen för fyndet.

Upphittade döda djur

Kommunen har ansvar för skadat och dött vilt på kommunens mark. Den som hittar döda djur på kommunal mark kan kontakta kommunens medborgarcenter. Men om det gäller döda vildsvin, som kan misstänkas smittade av afrikansk svinpest, är det viktigt att snabbast möjligt rapportera fyndet till SVA och gärna också till länsveterinären.

Vissa fåglar och däggdjur, exempelvis uttrar, lodjur, storkar och örnar, tillfaller staten när de dör. Den som hittar ett dött djur som ingår i "statens vilt" ska rapportera fyndet till polisen och djuret ska tas omhand. Det gäller även om djuret dött i exempelvis en olycka och ingen smitta misstänks. Syftet är att skydda hotade, sällsynta eller särskilt värdefulla arter och se till att forskare får tillgång till djuren så att vi kan lära oss mer om dem och miljön de lever i.

Döda sälar rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet i ett särskilt formulär. Rapporterna bidrar till övervakningen av sälpopulationen och kan hjälpa till att snabbare upptäcka sjukdomsutbrott.

Kontakta kommunens medborgarcenter om det ligger ett dött eller skadat djur på kommunens mark som behöver omhändertas.

Afrikansk svinpest (ASF)

Afrikansk svinpest är en smittsam sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar hårt. På senare år har den afrikanska svinpesten spritts i ett stort antal länder, även i Europa. Sjukdomen är plågsam för de grisdjur som drabbas. Människor och andra djur kan inte smittas, men sjukdomen slår hårt mot lantbruk och livsmedelsindustri. Dessutom införs begränsningar som påverkar friluftsliv, skogsbruk och besöksnäring. Ett utbrott riskerar att orsaka stora kostnader för samhället.

Ett område i sydöstra Belgien drabbades 2018, där mängder av vildsvin smittades. Inga tamsvin blev smittade men alla måste slaktas och all uppfödning stoppas. Stora naturområden spärrades av och i stort sett all turism i trakten av Ardennerna upphörde. Bara på ett år beräknades kostnaderna till över fem miljarder kronor för samhället och företagen.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt driver tillsammans med länsstyrelserna i Sverige upplysningskampanjer mot att kasta matrester där vildsvin kan komma åt dem. Viruset kan finnas i kött eller charkprodukter från smittade länder, även om köttet har varit fryst. Det kan också föras med på skor eller fordon och utrustning som varit i marker där smittan finns.

Rapportera genast om du hittar ett dött vildsvin i naturen Länk till annan webbplats.. Varje rapport om ett hittat dött vildsvin är viktig! Det kan bidra till tidig upptäckt av afrikanskt svinpestvirus i landet.

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Fågelinfluensavirus kan orsaka plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet bland fåglarna. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men alla fågelarter antas vara mottagliga för smittan. I sällsynta fall har viruset också infekterat gris, katt, mink och människa.

Statens veterinärmedicinska anstalt vill gärna ha in rapporter om fynd Länk till annan webbplats. av misstänkt smittade vilda fåglar för att ha koll på spridningen. Den som äger fåglar och misstänker smitta bland dem måste genast kontakta veterinär.

Kaninpest (myxomatos)

Den smittsamma sjukdomen kaninpest får emellanåt omfattande lokala utbrott. Om du ser vilda kaniner som är sjuka kan du anmäla det till kommunens medborgarcenter.

Kaninpest, eller myxomatos som sjukdomen egentligen heter, är inte farlig för människa eller andra djur, men ovaccinerade, tama kaniner kan bli smittade och insjukna.

Sjukdomsförloppet är extremt snabbt och plågsamt och inkubationstiden kort. De första symtomen är att ögonlocken svullnar och ett segt, ofta varigt, tårflöde uppträder. De typiska synliga förändringarna är att huden svullnar kraftigt, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

Vissa sjuka kaniner dör tidigt till följd av en allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda som vanligt. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur, eller blir påkörda på vägarna. Sjukdomen kan inte botas och det bästa för kaninen är att avlivas snabbt. Var och en som stöter på ett svårt lidande djur har rätt och möjlighet att själv, eller med hjälp av någon annan i sin närhet, förkorta lidandet.

Om du ser sjuka vildkaniner på kommunal mark kan du anmäla det till medborgarcenter via kommunens felanmälan. Kommunens skyddsjägare avlivar sjuka individer. Om det är på privat mark kan du som fastighetsägare själv ombesörja avlivning eller ta kontakt med medborgarcenter. Uppdrag på privat mark utförs av kommunjägarna i mån av möjlighet och kan då medföra en kostnad

Ange var du sett kaninerna och ungefärligt antal individer. Markera gärna ut platsen på en karta och skicka med länken.

Andra smittsamma djursjukdomar

Smittsamma djursjukdomar kan få allvarliga konsekvenser för samhället. De skapar lidande för vilda och tama djur och vissa sjukdomar kan också överföras till människor. Smitta bland lantbruksdjur kan medföra stora ekonomiska förluster.

De flesta av de allvarliga smittsamma djursjukdomarna omfattas av epizootilagen och den som upptäcker allvarlig smitta hos ett djur är skyldig att anmäla det.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?