Skolskjuts och skolresor

Vårdnadshavare som har barn som är berättigade till skolskjuts får i god tid ett mejl där vårdnadshavaren aktivt måste tacka ja om barnet ska ha skolskjuts. Detta gäller både vanlig skolbuss och skoltaxi.

I Kristianstads kommun åker många elever skolskjuts. Säkerheten för vår eleverna är viktig, därför har alla 20 bussar bälten och alkolås.

Karta skolskjutsturer

Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

Akuta förändringar i skolskjutsturerna

Ibland kan det bli förseningar eller ändringar i skolskjutsturerna. Vi lägger ut information i om förändringar i turerna i våra servicemeddelanden.

Skolskjuts

Har ni växelvis boende eller taxi vid särskilda skäl gäller precis som tidigare år att man ansöker inför varje nytt läsår.

För frågor och funderingar kontakta skolskjuts@kristianstad.se eller ring 044-13 23 61.

Skolskjuts för grundskoleelever

Utförlig text kring regler för skolskjuts i Kristianstads kommun kan du se i det fastställda skolskjutsreglementet som finns nederst på denna sida.

Du som vårdnadshavare måste aktivt tacka "ja" till skolskjuts om eleven är skolskjutsberättigad.
Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

  • 2 000 m för åk F - 1
  • 2 500 m för åk 2 - 3
  • 3 000 m för åk 4 - 6
  • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

  • elev i åk F - 1 kan få ta sig fram 2 000 m till en hållplats
  • elev i åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
  • övriga 3 000 m

Eventuella störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad och på kristianstad.se.

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under perioden 1 april - 31 maj för garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor. Handläggning sker inte under veckorna 28-31.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av sin anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom anpassad grundskola gäller samma regler som för grundskolan. Beträffande anpassad gymnasieskola har elever vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts om de går i en kommunal anpassad gymnasieskola i hemkommunen.

Ansökan

Inför varje nytt läsår ska berörda vårdnadshavare och elever informeras om hur skolskjuts genomförs till den aktuella skolan. Ansökan om skolskjuts alternativ resebidrag skall ske genom fysisk blankett som tillställs Gemensam service, fordons- och transportenheten.

Ansökan skickas till Gemensam service, fordons- och transportenheten, 291 80 Kristianstad.

De vårdnadshavare/elever som har skolskjuts sedan tidigare behöver inte förnya sina ansökningar ifall de går kvar på samma skola.

Beslut tas på delegation av ekonomichefen, barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd med ansvarig rektor på berörd skola. Beräknad handläggningstid 3-4 veckor. Ingen handläggning sker under perioden vecka 28-31

Fritidshem och lov

Kommunen är inte skyldig enligt lag att transportera elever i anpassad grundskola till och från fritidshem. Kristianstads kommun har dock valt att erbjuda skjuts till och från fritidshem om det ersätter den lagstadgade skolskjutsen. Det är ekonomichef, barn och utbildningsförvaltningen, som i samråd med rektor beslutar om vilka turer som ska köras i syfte att nå största möjliga samordning.

Om man flyttar eller väljer fristående skola

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?