Modersmål, hemspråk

Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet.

Modersmålsstöd i förskola/förskoleklass

I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen står att man ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Det är förskolechef/rektor som ansvar för att tillsammans med sin personal arbeta, så att alla mål i läroplanerna uppfylls.

På modersmålsenheten finns idag två modersmålstränare i arabiska och albanska som ambulerar mellan olika förskolor där det finns många barn med dessa språk.

Modersmålsundervisning i grundskolan

I grundskolan ges modersmålsundervisning från årskurs 1. Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning och det är rektor som fattar beslut om en elevs modersmålsundervisning.

Vårdnadshavare till barn på grundskolan kan ansöka via Edlevo app.

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och med kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. Undervisningen ska också ge varje elev möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bli två- eller flerspråkig.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

 •  Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
 •  Språket är det dagliga umgängesspråket hemma.
 •  Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 •  Det finns en behörig/lämplig lärare.
 •  Minst fem elever väljer språket.

När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

Vi undervisar i följande språk

SpråkAlbanska

Kurdiska

Serbiska

Arabiska

Kroatiska

Bosniska

Litauiska

Somaliska

Bulgariska

Mandarin/Kantonesiska

Spanska

Dari

Portugisiska

Thailändska

Finska

Persiska

Tigrinja

Franska

Pashto

Turkiska

Grekiska

Polska

Tyska

Isländska

Ukrainska

Ungerska

Italienska

Rumänska

Vietnamesiska

Engelska

RyskaModersmålsundervisning i gymnasieskolan

För att få läsa kurs 1 på gymnasieskolan måste man ha godkänt betyg i ämnet Modersmål från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

I gymnasieskolan finns tre kurser att välja:

 • Modersmål 1, 100p
 • Modersmål 2, 100p
 • Aktiv tvåspråkighet, 100p

Om en elev vill läsa modersmål i årskurs 1 gör man ansökan i sitt gymnasieval i årskurs 9. Vill man läsa de andra kurserna därefter tar man kontakt med studie – och yrkesvägledaren på skolan.

Man kan läsa modersmål:

 • Som individuellt val
 • Som språkval
 • Genom utökad studiekurs

Studiehandledning

Det är rektor som fattar beslut om studiehandledning till en elev.

Studiehandledning på modersmålet är en insats för en elev som behöver stöd för att nå kunskapskraven i skolans olika ämnen. Enligt Skolförordningen och Gymnasieförordningen har varje elev som har behov av studiehandledning på sitt modersmål rätt till det. Stödet ska ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska (Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever).

Syftet med studiehandledning är att en elev ska följa klassens undervisning i alla ämnen så snabbt som möjligt för att integreras i det svenska skolsystemet.
Studiehandledning kan ges individuellt eller i grupp, före, under eller efter lektionstid. Ett gott samarbete mellan elevens mentor/klasslärare och studiehandledare är en förutsättning för att god kvalitet i studiehandledning ska uppnås.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?