Ansöka om eller säga upp plats

Bild på barnhänder som leker med ett tredimensionellt pussel.

För att få plats i förskola måste en ansökan göras. Du ska ansöka minst fyra månader före det att plats önskas. När barnet ska sluta i förskolan måste platsen sägas upp. Har du frågor om placering i förskola så är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du

När du ska söka plats för ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem kan du göra det via e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du ha BankID. Du kan också ansöka om plats via blankett.

Ansök i god tid

Ansök minst fyra månader i förväg. Som anmälningsdatum gäller den dag då fullständig ansökan inkommit. Följande uppgifter ska framgå i ansökan:

  • Fullständiga personuppgifter
  • Vårdnadshavare
  • Önskat placeringsdatum
  • Tillsynsbehov
  • På vilka grunder platsen önskas (allmän förskola, föräldraledighet, arbetslös eller tillsynsbehov grundat på arbete eller studier).

För att beviljas plats i förskola ska behovet omfatta minst en månad. Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Inskolningen beräknas ta cirka 1-2 veckor.

Båda föräldrarnas samtycke behövs

Båda vårdnadshavarna har enligt föräldrabalken rätt att bestämma i frågor som rör barnet, även om de inte lever tillsammans. Boendeföräldern, där barnet är folkbokförd, kan besluta ensam i vissa frågor som rör den dagliga omvårdnaden av barnet. Vistas barnet lika mycket hos båda föräldrarna, som vid växelvis boende, krävs båda föräldrarnas samtycke vid exempelvis ansökan, uppsägning eller byte av förskola.

Ködatum

Det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola eller pedagogisk omsorg. Förändras önskemålen kan väntetiden påverkas. För att beviljas plats ska behovet omfatta minst en månad.

Om du har frågor eller vill veta mer om verksamheten och det pedagogiska arbetet kontakta gärna rektor eller besök förskolans hemsida. Alla förskolors hemsidor finns här:

Platsinnehavare

Om vårdnadshavarna bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg, ska båda vara platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Plats på bara ett ställe

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och dessa bor i olika kommuner, kan barnet endast få plats i en av kommunerna.

Barn med växelvis boende erbjuds:

  • en plats i förskola/frititidshem/pedagogisk omsorg i Kristianstads kommun om båda vårdnadshavarna bor i Kristianstad.
  • en plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i Kristianstad eller i annan kommun när inte båda vårdnadshavarna bor i Kristianstads kommun.

Plats i två förskolor är inte möjligt. Undantaget är barn, i ålder 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, som har plats i fritidshem och som därutöver är i behov av omsorg på obekväma tider. På Palettens förskola bedrivs omsorg på obekväma tider.

Platsfördelning

Fyra månader innan plats önskas måste du ansöka om plats. Om förstahandsvalet inte kan tillgodoses gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av plats:

  • Barn som är i behov av särskilt stöd (enligt skollagen).
  • Syskonförtur; det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola pedagogisk omsorg.

Vi strävar efter att lämna besked om placering senast en månad innan önskat placeringsdatum, under förutsättning att ansökan kommit in i tid.

Tackar du ja till ett erbjudande som motsvarar förstahandsvalet stryks övriga önskemål. Om du tackar ja till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar till förstahandsvalet. Om du tackar nej till erbjudande som inte är förstahandsvalet stryks det erbjudna alternativet och barnet finns kvar för övriga alternativ.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom bestämd tid kvarstår inte de anmälda önskemålen och ny anmälan får göras när behov uppstår.

Du kan tacka ja eller nej till erbjuden plats via Edlevo app som du laddar ner och du loggar in med BankID. Du finns även en webbversion av Edlevo app om du vill logga in via en webbläsare på datorn. Du loggar in med BankID.

Försäkringar

Inskolning

Förskolebarn har rätt till högst 10 dagars avgiftsfri inskolning. Sker byte av förskola eller pedagogisk omsorg löper debiteringen. Om barnet börjar under en pågående månad debiteras dagavgift.

Tillfällig placering fritidshem

För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader. Uppsägningen görs digitalt via appen Edlevo som du laddar ner och du loggar in med BankID. Uppsägningen kan också göras skriftligt via blankett. Blanketten ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad.

Uppsägningstid räknas från det datum blanketten kommit till expeditionen eller mottagits via e-tjänst. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Plats måste sägas upp när vårdnadshavare till skolbarn blir föräldraledig eller arbetslös. Vid arbetslöshet avslutas debiteringen omgående när uppsägning lämnats.

Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp och det sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.

Sker byte från fristående förskola eller fritidshem till kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan får en ny inom tre månader ska betala avgift mellanliggande tid.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?