Skolskjuts anpassad grundskola

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom anpassad grundskola gäller samma regler som för grundskolan.

Olika grunder för att få skolskjuts

Elev kan ha rätt till skolskjuts om avståndet mellan hem och skola är minst dessa:

  • 2 000 m för åk F - 1
  • 2 500 m för åk 2 - 3
  • 3 000 m för åk 4 - 6
  • 4 000 m för åk 7 - 9

Elev kan, även om avståndet är kortare, ha rätt till skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden eller till elevens funktionsnedsättning. Att få skolskjuts på den andra grunden är vanlig i anpassad skola.

Ansökan

Ny ansökan ska göras inför första läsåret på en ny skola. Är eleven kvar på samma skola i flera år räcker det alltså med den ansökan som gjordes inför den första årskursen på skolan. Någon ny ansökan ska alltså inte göras om eleven går kvar på samma skola nästa läsår.

Ansökan om skolskjuts görs via nedan e-tjänst:

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten används istället denna pappersblankett:

Skicka ifylld blankett till:

Kommunledningskontoret
Gemensam service
Fordons- och transportenheten
291 80 Kristianstad

Skyddade personuppgifter

Ansökan rörande elev med skyddade personuppgifter, kontakta transportavdelningen på telefon: 044-13 64 43.

Handläggning och beslut

Ansökan för läsåret 2024/2025 skall göras mellan 26 april – 4 juni. Ansökningar som inkommer efter denna period kan innebära att handläggningstiden blir upp till fyra veckor.
Ingen handläggning sker under vecka 28-31.

Beslut fattas på delegation av central skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med ansvarig rektor på berörd skola och transportavdelningen.

Fritidshem och lov

Elever i anpassad grundskola har rätt till skolskjuts till och från fritidshem under förutsättning att denna skolskjuts ersätter den skolskjuts som annars skulle getts i anslutning till start- och sluttiderna under skoldagar under läsåret för anpassad grundskola.

Skolskjuts ges inte om eleven ska åka till eller från korttids-/fritidsverksamhet i omsorgsförvaltningens regi.

Vid lov bör vårdnadshavarna söka färdtjänst. Detsamma gäller om erbjuden skolskjuts till och från fritidshem inte passar vårdnadshavarnas önskemål. Färdtjänst sökes via Skånetrafiken och handläggningstiden är 1-4 veckor.

Skolskjutsreglemente för Kristianstads kommun

Nedan hittar ni gällande reglemente för skolskjuts, fastställt av barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?