Plan för utbyggnad av vallskydd

I början av  2021 antog kommunen plan för ett fullständigt vallsystem som ska kunna skydda Kristianstad mot översvämning i mer än 100 år framöver. Först ut är en helt ny vall innanför de gamla i Hammarslund.

Den nya vallen i Hammarslund läggs innanför den gamla, men sammanfogas så att det kommer att upplevas som en bredare vall, där det finns gott om utrymme att röra sig på krönet. (Se fullständig skiss längre ned i artikeln).
Den nya vallen i Hammarslund läggs innanför den gamla, men sammanfogas så att det kommer att upplevas som en bredare vall, där det finns gott om utrymme att röra sig på krönet. (Se fullständig skiss längre ned i artikeln).

Med upprustade och nybyggda skyddsvallar längs Helge å och Hammarsjön ska Kristianstad skyddas från översvämning även efter nästa sekelskifte. En projektgrupp med kompetenser från flera förvaltningar har tagit fram ett planeringsunderlag för ett fullständigt vallsystem som tar hänsyn till förväntade höjda vattennivåer i klimatförändringens spår.

Viktigt strategiskt dokument

Den föreslagna utbyggnadsplanen av vallar i Kristianstad har antagits av kommunstyrelsen. Planen redovisar ett fullständigt vallskydd för staden, dimensionerat för extremt höga värden utifrån de krav, direktiv och råd som anges av myndigheter och institutioner.

Planen är ett viktigt strategiskt dokument inför framtiden. Den har har som mål att skydda staden på lång sikt och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och exploatering.

Varierande vattenstånd

Vattennivåerna i Helge å påverkas i ena änden av  regnväder och snösmältning i Småland och i andra änden av havsnivåerna i Hanöbukten. Det årliga medelvattenståndet i Helge å ligger på omkring +0,5 m, men vattenståndet varierar över året. Den största differensen uppmättes 2015 då vattennivån vid Barbacka låg på förhållandevis höga +1,63 m i januari och på rekordlåga -0,33 m i oktober månad. Vattenståndet och vattenflödet bevakas ständigt genom prognossystemet Flood Watch. Därför kommer ett högvatten i Kristianstad aldrig som en överraskning utan kan förutses med minst tio dagars varsel.

Högvatten inträffar ofta i början av året. Vid det senaste högvattnet i februari 2020 steg vattnet upp till + 2,09. Det ledde till att cykelvägen i Tivoliparken spärrades av och att tillfälliga förstärkningar fick göras på Hedentorpsvallen, där vatten trängde ut på gatan.

Extrema nivåer

Den nya planen tar sikte på ett långsiktigt, framtida skyddsbehov där medelvattenståndet i havet har ökat och där ett högvatten i Helge å skulle kunna bli så högt som vid dagens högvattennivåer. De extrema scenarier som vallarna dimensioneras för att stå emot kommer inte att kunna uppträda förrän tidigast omkring år 2100, och sannolikheten är mycket liten även så långt fram som 2150.

Utbyggnadsplanen visar att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra en fullständig utbyggnad av det totala vallsystemet inom en tidsrymd om ca 20 år, men tidplanen bör anpassas efter aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda kostnaden beräknas bli över 2 miljarder kronor.

Planen för vallutbyggnad är avsedd som ett planeringsunderlag som belyser de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för ett fullt utbyggt vallskydd. En aktivitets­tidplan har kostnadssatts med delredovisning för respektive vall, utifrån de förutsättningar och penningvärden som gällde 2020. Planen justeras och utvecklas efter hand som projekten löper vidare.

Successiv utbyggnad

Den föreslagna dimensioneringen och de föreslagna faserna i utbyggnaden ska ligga till grund för det fortsatta arbetet, men planen hålls öppen för förändringar. Projektgruppen understryker att det är viktigt att ha ett kunskapssökande för­hållningssätt och att anpassa planen i takt med att det görs mer förfinade beräkningar, karteringar, simuleringar och prognoser kring samspelet mellan havsnivåer och flöden.

Även om planen alltså visar att det är genomförbart att fullfölja hela utbyggnaden fram till 2040-talet, är det kanske inte nödvändigt att alla vallar ska stå fullt uppbyggda innan dess. Däremot behöver förberedelser som handlar markköp, planläggning och tillståndsprocesser så långt som möjligt göras klara.

De höga dimensionerande nivåer som planen utgår ifrån innebär att staden skyddas på mycket lång sikt även med hänsyn till befarade framtida klimatförändringar. På så sätt säkerställs markens lämplighet för bebyggelse i enlighet med plan- och bygglagen. En avsikt med planen är att den ska ge förutsättningar för fortsatt utbyggnad och utveckling av staden på det sätt som kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan målar upp.

Hammarslund och Hedentorp i första fasen

Den första fasen i utbyggnaden handlar om att rusta upp och förstärka det vallskydd som redan finns i Hammarslund och på Hedentorp. En ny, starkare och högre vall ska byggas innanför den nuvarande i Hammarslund. Det arbetet är redan påbörjat och vallen ska enligt den uppdaterade tidplanen kunna börja byggas 2025. På Hedentorp ska de två befintliga vallarna ersättas av större och djupare förankrade vallar och ytterligare en vall ska byggas vid Alevägen, i förlängningen av de befintliga vallarna, för att hela området bort till Charlottesborg ska vara skyddat inför framtida höjda vattennivåer.

Vallar av olika slag

Även den vall som för ögat endast ser ut som en jordkulle i landskapet är i själva verket en noggrant kalkylerad och konstruerad skyddsanläggning.

Innan själva vallen kan anläggas krävs oftast omfattande markförstärkningsåtgärder, som kan göras med exempelvis stålspont eller betong- eller kalkcementpelare, beroende på utrymme och markens beskaffenhet. De flesta vallar byggs upp som så kallade filtervallar med en kärna av bentonit eller lermorän som täcks av grus och jord. Där utrymmet är begränsat eller där översvämningsskyddet behöver anpassas till omgivande stadsmiljö kan vallen även konstrueras som en kaj.

Skyddsvallar är alltså komplicerade konstruktioner som därför blir väldigt kostsamma och de dyraste delarna av projektet är de som inte syns. Även om vallarna i stor utsträckning byggs med naturliga material har de en begränsad livslängd, och det är därför en viktig avvägning hur långt före ett befarat scenario som konstruktionen bör uppföras. Om framförhållningen blir alltför stor och kan räknas i många decennier, finns en överhängande risk att betong- och metallkonstruktioner hinner bli försvagade och är redo att bytas ut den dag då de verkligen behövs.

Skyddsvallens främsta funktion är att skydda mot översvämning vid utsatta tidpunkter, men ambitionen i utbyggnadsplanen är att de även under övrig tid ska kunna tillföra värden och upplevelser som stadsbyggnadselement.

Här kan du se en bild av en typisk filtervall i genomskärning och fyra illustrationer som visar hur skyddsvallarna kan gestaltas i olika miljöer för att få en multifunktionell betydelse i sin omgivning. Med framtida ny teknik kan fler eller andra utformningsalternativ bli aktuella.

Så här är en filtervall uppbyggd.
Så här är en filtervall uppbyggd
Skiss över ny vall i Hammarslund
Den nya vallen i Hammarslund kan se ut ungefär så här. Den nya, högre vallen byggs närmare Björket men länkas ihop med den tidigare vallen så att det blir en bred yta att röra sig på.
Skiss över vall vid bebyggelse
Skissen visar hur en vall i stadsmiljö kan byggas så att den bättre smälter in i omgivningen. Så här skulle det exempelvis kunna se ut vid Barbackaområdet.
Exempel på kaj som vallskydd.
I stadsmiljö kan en kaj vara ett alternativ till vall. En sådan lösning finns exempelvis i dag vid Lastageplatsen.

Läs hela rapporten

Under Relaterad information finns rapporten med planeringsunderlaget för utbyggnad av skyddsvallar. Där finns också en bilaga som visar till bedömning av tid och kostnad för utbyggnaden, utifrån 2020 års förutsättningar. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen i Kristianstad den 27 januari 2021.

Karta över fullt utbyggt vallsystem
Kartan visar hur de fullt utbyggda vallarna skyddar mot de extrema scenarier som vallsystemet dimensioneras för. Vattennivån i Hammarsjön ligger i det här scenariot på nivåer omkring +3.6 m och vid Barbackas mätpunkt på 3,83

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.