Så arbetar vi inom äldreomsorgen under pandemin

Kristianstads kommun har tydliga rutiner för att minska riskerna för smittspridning i omsorgen och vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger.

Hur arbetar vi för att förhindra att smittan tar sig in i våra verksamheter?

Våra medarbetare kontrollerar och självskattar sin hälsostatus varje dag enligt ett protokoll. Har vi minsta symtom stannar vi hemma. Vi är också mycket observanta på om våra kunder får symtom. Vi är noga med de basala hygienrutinerna, håller avstånd när det är möjligt och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom eller det finns anledning att misstänka att någon kan ha blivit utsatt för smitta.

Smittskydd och Vårdhygien på Region Skåne är viktiga samarbetspartners för oss och vi följer de rutiner, råd och rekommendationer de ger.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att vi följer basala hygienrutiner. Vår personal har också genomgått särskilda utbildningar för att se till att kunskaperna kring att använda skyddsutrustning är goda.

Fler exempel på arbetssätt som syftar till att förhindra smitta är:

 • Vi undviker så långt som möjligt att personal rör sig mellan olika enheter.
 • Vi använder distansering som en viktig förebyggande åtgärd när det är möjligt. När vi utför vård där vi behöver vara nära våra kunder använder vi munskydd.
 • Vi har välfungerande samarbete med Region Skåne kring provtagning av personal och kunder.
 • Vi provtar kunder som kommer hem efter en sjukhusvistelse. Vi använder skyddsutrustning tills vi fått två negativa provsvar eller fram tills att läkare har förklarat patienten smittfri både inom hemtjänsten, på vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Vi uppmanar även kunden att hålla sig på rummet under den tiden.
 • Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har rutiner för att göra besöken säkra på vård- och omsorgsboenden.


Bara nödvändiga besök på vård- och omsorgsboenden

Besöksförbudet på landets äldreboenden är hävt sedan 1 oktober och anhöriga har åter möjlighet att besöka nära och kära inne på våra boenden. Samtidigt måste vi nu alla hjälpas åt och ta ansvar för att minimera risken för smittspridning och skydda våra boende. När smittspridningen är hög i samhället är det viktigt att bara genomföra nödvändiga besök.

Om du behöver göra ett nödvändigt besök är det viktigt att tänka på att

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även mycket lindriga besvär
 • ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket
 • hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt.

Som ett stöd för dig som besökare har vi tagit fram en modell där du kan bedöma om din livsstil eller andra omständigheter medför en hög eller låg risk att smittas av covid-19. En hög risk att smittas innebär också en hög risk att smitta andra. Det hjälper dig att avgöra om du till exempel bör undvika att göra besök inomhus på boendet.

Under pandemin måste alla besök föraviseras. Vi erbjuder munskydd som du kan använda under besöket.

Läs mer om vad som gäller vid besök på våra boenden

Vid behov, till exempel vid smitta, har vi möjlighet att införa lokala besöksförbud under en period.


Vad händer om det finns covid-19 på ett vård- och omsorgsboende?

Så fort en boende uppvisar symtom uppmanas personen att stanna i sin lägenhet och provtagning görs. Våra medarbetare börjar omedelbart att använda skyddsutrustning när de arbetar med personer som har symtom.

Om en boende testar positivt för covid-19 informerar vi närstående till personen. Vi informerar också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet, dock inte vilken person som är smittad. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

 • personen som har insjuknat uppmanas att stanna i sin lägenhet tills hen är förklarad smittfri av ansvarig läkare.
 • alla kunder vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
 • bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
 • vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.
 • vi utför smittspårning tillsammans med läkare och Vårdhygien Skåne, vilket bland annat innebär att all personal och alla boende på avdelningen testas för covid-19 vid två tillfällen med en tids mellanrum. Även andra som den boende varit i nära kontakt med testas.

Motsvarande rutiner, bland annat kring smittspårning, utförs även i fall då det är personal som har testat positivt.


Vad händer om en kund i hemtjänsten får covid-19?

Uppvisar en kund som har hemtjänst symtom börjar vår personal genast att använda skyddsutrustning. Provtagning för covid-19 görs och om testet visar sig vara positivt påbörjar vi smittspårning, vilket innebär att all personal och kunder som kan ha blivit utsatt för smitta provtas två gånger med en tids mellanrum. Personalen som ingår i smittspårning använder skyddsutrustning så länge smittspårning pågår. I väntan på friskförklaring arbetar personal som ingår i en smittspårning bara i den enhet som ingår i smittspårningen.

Vi utför smittspårning även då någon i personalen testat positivt.

Om kunden inte längre kan bo kvar hemma på grund av en försämring av hälsotillståndet erbjuder vi ett tillfälligt boende. Detta är på en särskild enhet där endast personer med covid-19 får bo och där personalen har fått utbildning för att vårda personer med covid-19.


Hemtjänsten och hemsjukvården kan påverkas

Om frånvaron ökar bland vår personal kan det påverka dig. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få det stöd du behöver, men under pandemin behöver vi be om din förståelse för att vi kan behöva ändra i dina planerade insatser om vi får hög frånvaro bland personalen.

Det kan hända att vi kommer hem till dig vid en annan tid än den du är van vid, eller att vi behöver ställa in eller flytta vissa av dina insatser. Du kan också märka att fler från vår personalgrupp kommer hem till dig om vi behöver täcka upp frånvaro med vikarier.

Vi kontaktar dig om vi blir mycket sena eller om vi behöver flytta eller ställa in insatser.

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.