Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunen har hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp rutiner, ansvarar för avvikelserapportering och för delegering inom hälso- och sjukvården. Ett annat viktigt arbetsområde är utveckling av kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en omsorgstagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter på vården du har fått eller om du har synpunkter på hur du blivit bemött i vården.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.