Lotsmodellen

Lotsmodellen är en samverkansmodell mellan Region Skåne och nordöstra Skånes kommuner. Modellen är en metod för samverkan kring barn och unga där insatser från olika verksamheter kan vara aktuellt. Samverkansmodellen har en tydlig struktur med möten och det påföljande samarbetet.

Lotsmodellen grundas i en lokal överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna; Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

Lotsmodellen ska säkerställa att alla barn och unga:

 • Får växa upp med samma möjligheter.
 • Får möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar.
 • Får tillgång till insatser för att förebygga utveckling av psykisk ohälsa.
 • Får tillgång till insatser för att ges anpassat bemötande kring psykisk ohälsa.

Syftet med överenskommelsen är att slå fast parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samverkan och samarbetet mellan Kommuner och Regionala verksamheter, som vänder sig till målgruppen. Samverkan och samarbete mellan parterna i överenskommelsen utgår från tillit till att varje verksamhet utför sitt uppdrag och har relevant kunskap och kompetens inom sitt område.

 • Varje part ska i samverkan med andra utgå från perspektivet: vad kan vår verksamhet bidra med för stöd till vårdnadshavare, barn och ungdom.
 • Samarbete och samordning mellan berörda verksamheter ska utgå från mötet med den enskilde och dennes närstående.Parterna ska aktivt hjälpa vårdnadshavare, barn och ungdom till rätt vård- och stödnivå.
 • Parterna ska låta barnet/ungdom och vårdnadshavaren/anhöriga vara delaktiga i planeringen och beakta deras synpunkter.
 • Parterna har ansvaret, för att insatser samordnas utifrån ett helhetsperspektiv.
 • Det ska finnas en tydlig och överlappande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Kommunerna i samverkan kring den enskilde.

Inför Lots-möte

Var och en som i sin yrkesutövning upptäcker barn med behov av sammansatt stöd ska tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare ta initiativ till samverkan (till exempel Lotsmöte). När man planerar ett Lotsmöte bör man tidigt tänka efter kring hur barnet/ungdomen och familjen ska vara delaktiga. Diskutera hur barnet/ungdomen och familjen kan vara delaktig i mötet. Ju mer de har kunnat förbereda sig och tänka igenom mötet innan, desto större är förutsättningarna för ett aktivt deltagande för barnet/ungdomen och familjen under själva mötet. Arbete utifrån Lotsmodellen förutsätter samverkan/samarbete mellan flera olika verksamheter. För att detta ska vara möjligt att genomföra behöver samtycke till att häva sekretessen ges. Detta samtycke sker skriftligen, genom att kallelse till Lotsmöte undertecknas av barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare. Vårdnadshavare/barnet kan när som helst återkalla detta samtycke till del eller till sin helhet.

Diskutera med barnet/ungdomen och familjen om vilka som ska kallas till Lotsmötet. Kallelse till inledande möte görs gemensamt av initiativtagare och barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare. Barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare har beslutanderätt avseende vilka verksamheter som ska kallas. Formulera tillsammans med barnet/ungdomen och familjen syftet med Lotsmötet och vilka mål man vill uppnå. Ibland kräver detta ett förmöte. Anpassa mötets tid och lokal utifrån barnets/ungdomens och familjens förutsättningar. Möte kan ske tidigast 15 arbetsdagar efter att kallelse mottagits.

Inom respektive verksamhet finns Lotsambassadörer som kan vägleda inför uppstart av en Lotsprocess.

Kallelse möte enligt lotsmodellen 7.1

Inledande möte

Syftet med det första mötet är att skapa en gemensam bild av barnet/ungdomen/familjens situation och behov av stöd. Presentera syfte och mål tillsammans med barnet/ungdomen/familjen. Stor vikt läggs vid familjens berättelse. De som kallats till mötet förväntas inte ha klara besked kring insatser vid detta inledande möte. En person utses som Lots och en Samordnad individuell plan skrivs.
Datum och tid för nytt möte bokas.

Det är av största vikt att alla verksamheter deltar i processen med inställningen ”vad kan jag och min verksamhet bidra med”. Det är inte överensstämmande med Lotsmodellens intentioner att beställa/begära insatser från andra verksamheter. Det är heller inte gynnande att diskutera vad verksamheter som inte är närvarande borde göra för barnet.

Samordnad indidviduell plan lotsmodellen SIP 7.0

Närvarolista lotsmöte 5.0

Mötesmanual

Pågående Lotsprocess/avslut

Efter det inledande nätverksmötet påbörjar respektive verksamhet sin bedömning/utredning. Arbetet beräknas ta mellan 4-16 veckor. I de fall beslut fattas innan nästkommande nätverksmöte finns ingenting som hindrar att insatser påbörjas. I de fall något förändras, eller nya omständigheter uppkommer efter att mötet är avslutat, har initiativtagare/Lots ansvaret att meddela övriga involverade.

Det andra Lotsmötet

Familjen ges möjlighet att kortfattat berätta om vad som hänt sedan förra mötet. Eventuella nya aktörer informerar om uppdrag och ansvar. Övriga aktörer återger vad deras respektive bedömningar visat. Upprättad Samordnad individuell plan följs upp och beslutade insatser dokumenteras.  Ett professionellt nätverk är nu samlat runt barnet och familjen.

Uppföljande/avslutande möte

Familj och det professionella nätverket ges möjlighet att återkoppla kring sin upplevelse av processen och den hjälp de fått. Samordnad individuell plan följs upp och revideras.

Då Lotsprocessen avslutas, är det av största vikt att både barn/ungdom och familj samt övriga involverade får tydlig information kring hur de ska gå tillväga i de fall bekymmer uppstår på nytt.

Generellt sett innefattar Lotsmodellen tre nätverksmöten, inklusive det sista avslutande mötet. Det finns dock inga hinder för att – om behovet finns – ha fler möten.

Det är av största vikt att alla verksamheter deltar i processen med inställningen ”vad kan jag och min verksamhet bidra med”. Det är inte överensstämmande med Lotsmodellens intentioner att beställa/begära insatser från andra verksamheter. Det är heller inte gynnande att diskutera vad verksamheter som inte är närvarande borde göra för barnet.

Uppföljning samordnad individuell plan

Närvarolista lotsmöte 5.0

Mötesmanual

Blanketter

Kallelse möte enligt lotsmodellen 7.1

Samordnad indidviduell plan lotsmodellen SIP 7.0

Närvarolista lotsmöte 5.0

Uppföljning_SIP 6.0

Avvikelserapport LOTS-modellen 7.1

Mötesmanual

Bakgrund till lotsmodellen

Utifrån psykiatrisamordningens slutbetänkande 2006, beviljade staten ekonomiska medel till samverkansprojekt runt om i Sverige. Representanter från regionala och kommunala verksamheter i nordöstra Skåne utformade tillsammans med en projektledare en samverkansmodell, som fick namnet Lotsmodellen. Efter projekttidens slut har modellen implementerats som ett permanent inslag i verksamheterna, med stöd av ett antal kontaktpersoner (lotsambassadörer), en styrgrupp och en lotssamordnare.

Avtal och styrning

Ett lokalt samverkansavtal reglerar samverkan och samarbete mellan kommunala och regionala verksamheter i nordöstra Skåne. I avtalet står uttryckt att Lotsmodellen ska användas vid samarbete kring barn och unga, likaså att samverkan och samarbete ska prioriteras och präglas av en ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet. Lotsmodellen förutsätter att involverade professionella har kännedom om varandras respektive organisation, ansvar, möjligheter och arbetssätt. Av denna anledning står uttryckt i avtalet att var och en, vid behov, ska informera om den egna verksamheten.

Det finns en styrgrupp, vars uppgift är att upprätthålla och vidareutveckla samarbetet kring Lotsmodellen samt samverkan kring övriga utvecklingsfrågor. Styrgruppen består av representanter från kommunernas socialtjänst respektive barn- och utbildningsverksamhet samt från Region Skåne BUP. Till sin hjälp har styrgruppen en lotssamordnare, som ansvarar för det rent praktiska utvecklings- och förbättringsarbetet, liksom att vara sammankallande för lotsambassadörerna.

Lotsambassadörerna representerar de olika involverade verksamheterna, från både kommunal och regional sida. De har uppdraget att bistå övriga professionella i arbetet utifrån Lotsmodellen, bland annat genom att ge generell information om modellen, men också att praktiskt stödja och handleda. Några lotsambassadörer accepterar dessutom samtalsledaruppdrag.

Länk till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Länk till socialtjänstlagen (2001:453)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

Länk till patientsäkerhetslagen (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom samt barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.