Kristianstads väg att bli fossilbränslefri

Updated:24/شوال/1443 12:04 مArchived

Sedan 2015 har Kristianstads kommun minskat egna växthusgasutsläpp från drivmedel, el och uppvärmning med 63 procent. Arbetet fortsätter med framför allt resor och drivmedel och även med att minska klimatpåverkan från inköp av produkter och tjänster.

Kristianstads kommun är med i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0. Projektet har publicerat rapporten ”Att bli fossilbränslefri” en sammanställning av sju års klimatarbete i sju skånska kommuner. Utöver arbetet med att fasa ut fossila bränslen från el, uppvärmning och drivmedel har Kristianstad under det senaste året även arbetat med klimatsmart offentlig konsumtion.

IT-produkter står för en stor del av kommunens inköp och har även stor påverkan på miljön. Inom ramen för projektet har en analys genomförts för att se hur användningstiden för bärbara laptops kan förlängas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultaten visade att en ökad livslängd skulle leda till en ekonomisk besparing såväl som en minskning av växthusgasutsläpp.

– Genom noggranna uträkningar kom vi fram till att verksamheterna skulle kunna spara omkring 1,4 miljoner kronor årligen på att förlänga IT-produkternas livstid, och en förlängd användningstid för bärbara datorer skulle minska utsläppen med omkring 40 ton koldioxid om året, säger Martin Ranstorp, digitaliserings- och IT-chef på Kristianstads kommun.

Att undvika 40 ton koldioxidutsläpp om året motsvarar ungefär de årliga utsläppen från 17 fossilbilar. Kommunen har nu beslutat att förlänga användningstiden för bärbara laptops.

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.