Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor och geografisk information. Det innebär att vi bland annat tar beslut om bygglov och detaljplaner. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för fysisk planering, bygglov och tillsyn över byggandet och byggnadsbeståndet i kommunen. Vi tar också beslut om byggnadsvårdsbidra. Varje år utser vi en arkitekturpristagaren och en byggnadsvårdspristagare.

Vårt uppdrag styrs i första hand av Plan- och bygglagen, PBL.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.