Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor och geografisk information. Det innebär att vi bland annat tar beslut om bygglov och detaljplaner. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för fysisk planering, bygglov och tillsyn över byggandet och byggnadsbeståndet i kommunen. Vi tar också beslut om byggnadsvårdsbidrag och varje år utser vi byggnadsmiljöpristagare.

Vårt uppdrag styrs i första hand av Plan- och bygglagen, PBL.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.