Kommunfullmäktige 2018-06-12

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde från den 12 juni 2018 eller välja att se delar av sammanträdet.

 

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Växjö tingsrätt dom 2018-04-06 - Överklagan detaljplan Maglehem 10:2, detaljplanen upphävs på grund av otillräcklig utredning av förekomst/förutsättning för tex sandödla och hedblomster

 

B

Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 -Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6, Kristianstads kommun

 

C

Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 - Statlig kontroll över kommunens beslut att anta detaljplan för Maglehem 23:71 och 23:85, Rigeleje camping

 

D

Laga kraftbesked detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan i Kristianstad

 

E

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) – Omsorgsnämnden

 

F

Stiftelsernas årsredovisningar år 2017

 

 

G

Länsstyrelsens protokoll 2018-05-17 - ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Malin Emilsson (S)

 

5

Informationer

 

6

Avsägelse uppdrag som ersättare i Valnämnden - Kerstin Brangefors (S)

 

7

Revidering av investeringsbudget 2018

 

8

Reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB

 

9

Detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus BN 16-1285

 

10

Taxor för Naturum

 

11

Utvidgning av verksamhetsområde Odders väg, Österslöv

 

12

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - Diakonvägen med flera fastigheter

 

13

Utvidgning av verksamhetsområde Emmas väg, Knut den Stores väg, Öllsjö

 

14

Utvidgning av verksamhetsområde för Hammarshus handelsområde och bostäder

 

15

Utvidgning av verksamhetsområde för Betgrepen 2 m.fl fastigheter, Näsby

 

16

Utvidgning av verksamhetsområde för Nybodalsvägen, Viby

 

17

Utvidgning av verksamhetsområde för Mansdala 4:9

 

18

Utvidgning av verksamhetsområde för Dösvägen, Åby

 

19

 

Samordningsförbundets Skåne Nordost Årsredovisning verksamhetsåret 2017

 

20

Motion - Bättre boendeplanering för kommunens äldre

 

21

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

22

Ledamöternas frågestund

 

Se kommunens digitala anslagstavla på kristianstad.se

Sammanträdet sänds på www.kristianstad.se/webbtv

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-06-04

Kristianstad 2018-05-30

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.