Kommunfullmäktige 2022-06-23

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 23 juni 2022.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 – Svar på revisionsrapport granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad kommun

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

C

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-28 – Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

D

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

E

Omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 – Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

 

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Svar på revisionsrapport om granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

G

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

H

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar – Granskning av uppföljning av placerade barn och unga

 

I

Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Peter Johansson (M)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB

 

7

Reviderad totalkalkyl för Österlövs skola och Kämpaställets förskola

 

8

Åhus vattenskyddsområde

 

9

Detaljplan för del av Önnestad 112:1

 

10

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun

 

11

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

12

Pyntens pumpstation

 

13

Ledamöternas frågestund

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.