Kommunfullmäktige 2021-04-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 april 2021.

                                                                                    

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
     

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

 

  
  

13:00-13:10   Kommundirektör    Christel Jönsson informerar
                                om arbetet    med coronaviruset, covid-19

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i    hanteringen av anställdas bisysslor

  
  

 

  
  

B

  
  

Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring barn och    unga med behov av samordnade insatser

  
  

 

  
  

C

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – Svar på revisionsrapport    – Granskning av intern kontroll – attester

  
  

 

  
  

D

  
  

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 – Svar på    revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och    unga

  
  

 

  
  

E

  
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 – Svar på    revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

  
  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

F

  
  

Omsorgsnämndens beslut 2021-01-27 – Svar på    revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

  
  

 

  
  

G

  
  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 – Svar på    revisionsrapport – Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

H

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Svar på    revisionsrapport – Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

I

  
  

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-03-25 – Svar på    revisionsrapport – Granskning av delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

J

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion kommunens    överförmyndarverksamhet 2021-02-03.

  
  

 

  
  

K

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2021-02-24 avseende ny    ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Mohlin (M)

  
  

 

  
  

L

  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga    kraftbesked för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i    Kristianstad

  
  

 

  
  

M

  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga    kraftbesked detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö    67:1

  
  

 

  
  

N

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Rapporter enligt 16    kap 6h § SoL om ej verkställda beslut från Arbete och välfärdsnämnden

  
  

 

  
  

O

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 –    Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej    verkställda beslut – Omsorgsnämnden

  
  

 

  
  

6

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  
  

7

  
  

Årsredovisning    2020

  
  

 

  
  

8

  
  

Revisionsberättelse    för år 2020 samt fråga om ansvarsfrihet

  
  

 

  
  

9

  
  

Revidering av    budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

  
  

 

  
  

10

  
  

Strategisk    färdplan 2021-2024

  
  

 

  
  

11

  
  

Ägardirektiv för    Kristianstad Airport AB

  
  

 

  
  

12

  
  

Ägardirektiv för    C4 Energi AB

  
  

 

  
  

13

  
  

Ägardirektiv    Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

14

  
  

Försäljning av    Tegelpannan 2

  
  

 

  
  

15

  
  

Försäljning av    Kristianstad Skorstenen 1

  
  

 

  
  

16

  
  

Detaljplan för    Lasarettet 5 Östermalms park i Kristianstad

  
  

 

  
  

17

  
  

Förslag till    överenskommelse om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan

  
  

 

  
  

18

  
  

Ny parkeringstaxa    och ny parkeringszon

  
  

 

  
  

19

  
  

Revidering av    avgift för borgerlig vigsel

  
  

 

  
  

20

  
  

Ändring av    sammanträdestid för Kommunfullmäktige i juni 2021

  
  

 

  
  

21

  
  

Redovisning av    obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

  
  

 

  
  

22

  
  

Motion - Återinför    franska som språkval i Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

23

  
  

Motion - Matlådor    för att minska matsvinnet

  
  

 

  
  

24

  
  

Motion -    Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun

  
  

 

  
  

25

  
  

Motion - Uppdatera    kommunens vindkraftsplan

  
  

 

  
  

26

  
  

Motion -    Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal

  
  

 

  
  

27

  
  

Motion - Så kan    staden och centrum utvecklas

  
  

 

  
  

28

  
  

Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och    Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

29

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

30

  
  

Ledamöternas    frågestund

  
   

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.