Kommunfullmäktige 2019-11-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 12 november 2019.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens protokoll – Ny ersättare i   Kommunfullmäktige efter Ola Forslin (L)

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-23 – Rapporter enligt 16   kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut

 

5

Eventuella   valärenden

 

6

Ändring av   översiktsplan 2013 avseende kusten och havet

 

7

Tomtpris Ovesholm

 

8

Program för   uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

 

9

Motion - Gör   Kristianstad till försökskommun för sänkt rösträttsålder

 

10

Motion - Förpassa   fossil plast till historien!

 

11

Motion -   Servicegarantier till företag i Kristianstads kommun

 

12

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

13

Fastställande av   skattesats för 2020

 

14

Budget 2020 och   flerårsplan 2021-2022

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos medborgarcenter och receptionen i Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-11-04.

 

Kristianstad 2019-10-28

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.