Kommunfullmäktige 2019-09-17

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 17 september 2019.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

-      Kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar kommun,   Roger Kaliff (S)

 

5

Delgivningar

 

A

Laga kraft besked avseende detaljplan för Eken 1, Näsby   före detta kyrka i Kristianstad BN 16-1288

 

B

Laga kraftbesked för detaljplan för del av Åhus 14:108

 

C

Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 6206-18 avseende   överklagat beslut Kristianstads kommun detaljplan för del av fastigheten Åhus   14:108

 

D

Länsstyrelsens protokoll - ny ledamot i Kommunfullmäktige   efter Sonny Modig (L)

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-19 Rapporter enligt 16 kap   6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 Rapporteringsskyldighet   enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut

 

G

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 Stiftelsernas   årsredovisningar år 2018

 

H

Revisionsrapport - Granskning av hantering av konst

 

I

Revisionsrapport - Granskning av uppföljningsarbete samt   beställningar inom IFO med inriktning mot familjehemsarbete

 

6

Val av nämndemän   till Kristianstads tingsrätt 2020-2023

 

7

Fyllnadsval som   ledamot i Regionmuséets styrelse efter Therese Sturesson (S)

 

8

Avsägelse samt   fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i gemensam nämnd för fastighets-   och arbetsplatsanknutna tjänster efter Roger Zetterqvist

 

9

Avsägelse som   ersättare i Kommunfullmäktige - Ola Forslin (L)

 

10

Eventuella   valärenden

 

11

Reservera och   försälja del av Kristianstad Plasten 3

 

12

Markanvisning och   försäljning av mark inom Härlövs handelsområde

 

13

Säkerhetspolicy och   styrdokument för krisberedskap

 

14

Projektdirektiv   kommungemensam serviceorganisation

 

15

Undantag från   klimatväxlingsavgiften

 

16

Begäran om   överlåtelse av tillsyn avseende tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

 

17

Reglemente för kommunala   pensionärsrådet

 

18

Revidering av   reglemente för Kristianstads kommuns revisorer

 

19

Revidering av   Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor

 

20

Taxa för   Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020

 

21

Utvidgning av   verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Flaket 10 i Åhus

 

22

Utvidgning av   verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Ängamöllans företagsområde

 

23

Medborgarförslag -   Gratis busskort från 70 år

 

24

Motion - Inför en   biosfärbiljett i Kristianstad!

 

25

Kristianstads nya   badhus - startbesked för genomförande

 

26

Interpellation -   Miljömålen

 

27

Interpellation - Angående   systematiskt jämställdhetsarbete

 

28

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

29

Ledamöternas   frågestund

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-09-09.

 

Kristianstad 2019-09-02.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.