Kommunfullmäktige 2019-04-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 april 2019.

 

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare

 

3

Upprop

 

4

Val av justerare

 

5

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige efter   Caroline Hedenström(M)

 

B

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige   efter Andreas Eklund (M)

 

C

Länsstyrelsens protokoll ledamot/ersättare i   kommunfullmäktige efter Sven Nilsson (C)

 

D

Besked om laga kraft avseende detaljplan för Ugerups   Säteri 3:2 m fl i Nöbbelöv

 

E

Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten   i Kristianstads kommun

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 71   –Rapporterings-skyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut

 

6

Val av ersättare i   Valnämnden

 

7

Val av ledamot i   Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

8

Avsägelse samt   fyllnadsval som ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter Birgitta   Johansson (M)

 

9

Fyllnadsval som   ledamot och ersättare i Omsorgsnämnden efter Zeinab El-Mestrah (S)

 

10

Avsägelse samt   fyllnadsval av ledamot i AB Kristianstadsbyggen efter Sonny Modig (L)

 

11

Avsägelse samt   fyllnadsval av ledamot i AB Allön efter Sonny Modig (L)

 

12

Avsägelse samt   fyllnadsval av ledamot i Specialfastigheter i Kristianstad AB efter Sonny   Modig (L)

 

13

Avsägelse samt   fyllnadsval av ledamot i C4 Parkerings AB efter Sonny Modig (L)

 

14

Avsägelse som   ledamot i Kommunfullmäktige - Sonny Modig (L)

 

15

Eventuella övriga valärenden

 

16

Årsredovisning 2018

 

17

Revisionsberättelse   för år 2018 samt fråga om ansvarsfrihet

 

18

Revidering av   budget 2019

 

19

Borgensförbindelse,   regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar   avseende derivat

 

20

Detaljplan Öllsjö   56:1

 

21

Riktlinjer för   avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun för   insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen

 

22

Namnbyte för C4   Teknik

 

23

Redovisning av   obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

24

Motion - Möjliggör   flexibla arbetsplatser för kommunens medarbetare som tillfälligt vistas i   Rådhus Skåne

 

 

25

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

26

Ledamöternas   frågestund

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.