Kommunfullmäktige 2019-03-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 12 mars 2019.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan om ersättare

 

3

Upprop

 

4

Val av justerare

 

5

Delgivningar

 

A

Arbete och välfärdsnämnden – Rapporter enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut

 

6

Informationer

 

 

Evenemangsåret 2019 i Kristianstads kommun

 

 

Revisionsrapport - Granskning av elevhälsan

 

7

Val av ledamot och ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

8

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete- och välfärdsnämnden efter Rebecka Fallenkvist (SD)

 

9

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Överförmyndarnämnden efter Anders Lundin (L)

 

10

Val av ledamöter, ersättare och revisor i Kristianstads Airport AB

 

11

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Airport AB

 

12

Val av ledamot i AB Kristianstadsbyggen

 

13

Val av ledamot i AB Allön

 

14

Val av ledamot i Specialfastigheter i Kristianstad AB

 

15

Val av ledamot i C4  Parkerings AB

 

16

Eventuella övriga valärenden

 

17

Yttrande avseende ansökan om ändringstillstånd för Taggen Vindpark i Hanöbukten

 

18

Ny upphandlingspolicy Kristianstads kommun

 

19

Biblioteksplan för Kristianstad kommun 2019-2022

 

20

Reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Kristianstads kommun enligt 1%-regeln

 

21

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda

 

22

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

 

23

Motion - Polisanmäl ensamkommande barn  med uppskriven ålder för bidragsbrott

 

24

Motion - Riksgymnasium för motorsport

 

25

Motion - Utredning om åtgärder för att underlätta för återvandring

 

26

Motion - Angående ensamkommande, asylsökande ungdomar

 

27

Motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och säkert, högsta integritet efter skolidrotten

 

28

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

29

Ledamöternas frågestund

 

 

Bo Silverbern

Ordförande

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.