Medborgarförslag

Alla som bor i Kristianstads kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag kan vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i Kristianstad. Förslaget måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna ett medborgarförslag.  Det betyder att alla, även barn, ungdomar och medborgare i andra länder som inte har hunnit få kommunal rösträtt får lämna in förslag.

Du kan lämna förslaget själv och ni kan också vara flera som tillsammans skickar in ett gemensamt förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Medborgarförslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för. Det kan till exempel röra skolan, äldreomsorgen, gator eller vägar, parker, idrotts- och motionsanläggningar eller kulturverksamhet.

Förslaget får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person som till exempel ärenden som rör socialbidrag eller bygglov. Förslaget får heller inte gälla ärenden med en odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Medborgarförslaget ska gälla ett ämne och ska helst vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan skicka in förslaget direkt via webben och signera med e-legitimation. Det finns också en blankett som du kan fylla i, skriva ut och underteckna och skicka in till oss. 

Du hittar länkarna under relaterad information

Förslaget blir allmän handling

När medborgarförslaget kommit in till oss blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa allt som står i förslaget, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som lämnat förslaget.

Vad händer med mitt förslag?

Medborgarförslaget tas upp på kommunfullmäktige som avgör vilken nämnd som har ansvar för att utreda och svara på förslaget.

För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp på följande fullmäktigemöte måste det vara inlämnat till oss senast en vecka före mötet. Det finns ingen garanti för att förslaget behandlas vid mötet, eftersom alla typer av ärenden kan skjutas upp, bli bordlagda, till nästa möte.

När nämnden har utrett frågan och kommit med ett förslag till svar har du rätt att yttra dig. Därefter tar nämnden ett beslut.

Hur lång tid tar det?

Vissa förslag kan vi svara på ganska snabbt medan andra kan ta lång tid att utreda. Vår målsättning är att beslut om medborgarförslag ska fattas inom ett år från att förslaget har lämnats in till oss.

Två gånger om året redovisar vi alla de medborgarförslag som vi har tagit beslut om. Redovisningen sker vi kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober månad.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.