Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-09-16

Instance of decisions: Kultur- och fritidsnämnden

Date of meeting: 1443-02-09

Publish date: 1443-02-14

Expire date: 1443-03-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 210916 omedelbar just

Instance of decisions: Kultur- och fritidsnämnden

Date of meeting: 1443-02-09

Publish date: 1443-02-14

Expire date: 1443-03-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens personalutskott

Date of meeting: 1443-02-06

Publish date: 1443-02-13

Expire date: 1443-03-06

Protocol storage: Digitalt

Överförmyndarnämndens protokoll

Instance of decisions: Överförmyndarnämnden

Date of meeting: 1443-02-09

Publish date: 1443-02-11

Expire date: 1443-03-03

Protocol storage: Östra kommunhuset

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-10

Expire date: 1443-02-24

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 1:16. Stationen placeras (ny placering gällande tidigare utskick) 9,5 meter öster om fastighetsgräns mot Håslöv 74:1, Rödspovsvägen 5. Vägen är enskild och omfattas delvis av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-10-01.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-09

Expire date: 1443-02-24

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 2:1. Stationen placeras 10.6 meter från närmaste byggnad på Kvarnnäsvägen 40. Vägen omfattas av en outredd gemensamhetsanläggning, Håslöv GA:1, Håslövs samfällighetsförening.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-10-01.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-09

Expire date: 1443-02-24

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 2:1. Stationen placeras 4 meter från Kämpavägen samt 3 meter från Kvarnnäsvägen. Båda vägarna omfattas av en outredd gemensamhetsanläggning, Håslöv GA:1, Håslövs samfällighetsförening.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-10-01.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-09

Expire date: 1443-02-24

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Viby 19:1. Stationen placeras i den nordvästra delen av naturreservatet Hercules, 28 meter öster om fastighetsgräns mot Viby 8:3.
Viby S:13 är en samfällighet med ändamål väg, som går längs öster och sydost om önskad placering, och delvis outredd.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-10-01.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 1443-02-07

Publish date: 1443-02-08

Expire date: 1443-03-01

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 198-203, 206

Valberedningens protokoll

Instance of decisions: Valberedningen

Date of meeting: 1443-02-07

Publish date: 1443-02-08

Expire date: 1443-03-01

Protocol storage: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 1443-02-01

Publish date: 1443-02-06

Expire date: 1443-02-28

Protocol storage: Östra kommunhuset

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-06

Expire date: 1443-02-20

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av gårdsbutik och café samt catering på fastigheten Hammar 10:154. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Berörda sakägare är bl.a. delägande fastigheter i Hammar S:20 och Hammar GA:9.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-09-27.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 1443-02-01

Publish date: 1443-02-02

Expire date: 1443-02-24

Protocol storage: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1443-02-01

Publish date: 1443-02-02

Expire date: 1443-02-24

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämnden

Date of meeting: 1443-01-30

Publish date: 1443-02-02

Expire date: 1443-02-25

Protocol storage: Rådhus Skåne

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-02

Expire date: 1443-02-16

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Stensma 2:17. Stationen placeras ca 5 meter från enskild väg samt cirka 8 meter från Nyvångsvägens vägkant. Vägen är statlig och omfattas delvis av en vägsamfällighet Stensma S:1, Huaröd socken.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-23.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-02-01

Expire date: 1443-02-19

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för ändrad användning av en del av gamla bränneriet till café och butik på fastigheten Maglehem 7:7. Fastigheten är inom sammanhållen bebyggelse. Bellarörsvägen löper på en outredd samfällighet. Det finns även en outredd marksamfällighet i öster.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-01-29

Expire date: 1443-02-14

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 1:16. Stationen placeras 6 meter öster om fastighetsgräns mot Håslöv 74:1, Rödspovsvägen 5. Vägen är enskild och omfattas delvis av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-01-29

Expire date: 1443-02-14

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Legeved 2:2. Stationen placeras ca 1,7 meter från enskild väg som delvis omfattas av en vägsamfällighet Legeved S:4, Fjälkinge socken.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-01-29

Expire date: 1443-02-14

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Rinkaby Norra Skjutfält 1:1. Stationen placeras ca 7 meter från Hallingavägen, som är en statlig väg och som delvis omfattas av en vägsamfällighet Legeved S:4, Fjälkinge socken.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskotts protokoll

Instance of decisions: Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott

Date of meeting: 1443-01-25

Publish date: 1443-01-26

Expire date: 1443-02-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Instance of decisions: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Date of meeting: 1443-01-25

Publish date: 1443-01-26

Expire date: 1443-02-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kungörelse om samråd Åhus 557:52

Publish date: 1443-01-28

Expire date: 1443-02-24

Byggnadsnämndens protokoll

Instance of decisions: Byggnadsnämnden

Date of meeting: 1443-01-23

Publish date: 1443-01-24

Expire date: 1443-02-16

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 1443-01-17

Publish date: 1443-01-23

Expire date: 1443-02-15

Protocol storage: Digitalt

§§ 185-191, 193-203

GLE 572

Publish date: 1443-01-18

Expire date: 1443-03-20

Dnr TN 2021/1701

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-08-26 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Friesiska vägen 19-41 VÄ, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-26, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GLE 572

Renault Personbil

Friesiska vägen 19-41 VÄ, Kristianstads kommun

XDY 183

Publish date: 1443-01-18

Expire date: 1443-02-23

Dnr TN 2021/1697

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-08-26 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Östra Blekingegatan 7, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

XDY 183

Renault

Personbil

Kristianstads Automobil Östra Blekingegatan 7 , Kristianstads kommun

SH23369

Publish date: 1442-12-10

Expire date: 1443-03-14

Dnr TN 2021/1698

Nedan angivet fordon står olovligt uppställd på Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen 7 Kristianstads Kommun.

Om fordonet inte hämtas från ovan nämnda adress senast 2021-10-20, kommer fordonet flyttas till kommunens uppställningsplats och skrotas direkt med stöd av Lag.
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Äganderätten kommer att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet kommer att skrotas.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

DK:SH23369

Volvo Personbil

Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen7, Kristianstads kommun

TEF 492

Publish date: 1442-11-28

Expire date: 1443-03-03

Dnr TN 2021/1548

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-07-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kalvholmsvägen 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

TEF 492

Mitsubishi

Personbil

 Kalvholmsvägen 1, Kristianstads kommun

HRL 781

Publish date: 1442-11-28

Expire date: 1443-03-03

Dnr TN 2021/1550

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-07-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bruksgatan 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

HRL 781

SEAT

Personbil

 Bruksgatan 1, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Publish date: 1440-04-12

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address