Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Tillbyggnad av enbostadshus

Publish date: 1442-09-23

Expire date: 1442-10-08

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Degeberga 20:14. Åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom tillbyggnaden avses placeras delvis på prickad mark. En outredd samfälld väg (Degeberga S:1) angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-20.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 1442-09-16

Publish date: 1442-09-21

Expire date: 1442-10-13

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 91-101, 104, 106, 108-111, 113-121

Kommunrevisionens protokoll

Instance of decisions: Kommunrevisionen

Date of meeting: 1442-09-16

Publish date: 1442-09-22

Expire date: 1442-10-14

Protocol storage: Rådhus Skåne

15 stycken ställplatser för husbilar

Publish date: 1442-09-21

Expire date: 1442-10-07

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för 15 stycken  ställplatser för husbilar på fastigheten Vanneberga 34:36 Kolamossevägen 7. Fastigheten är utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Delägande fastigheter i samfälligheten Vanneberga s:8 är inte utredda. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-19.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1442-09-18

Publish date: 1442-09-21

Expire date: 1442-10-13

Protocol storage: Östra kommunhuset, arbete och välfärdsförvaltningen

Sekretess §§ 272-274

Räddningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Räddningsnämnden

Date of meeting: 1442-09-09

Publish date: 1442-09-18

Expire date: 1442-10-10

Protocol storage: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 1442-09-16

Publish date: 1442-09-18

Expire date: 1442-10-10

Protocol storage: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2021-04-29

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämnden

Date of meeting: 1442-09-17

Publish date: 1442-09-18

Expire date: 1442-10-10

Protocol storage: Östra kommunhuset

§§ 81-100

Nybyggnad av parhus

Publish date: 1442-09-21

Expire date: 1442-10-05

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten Håslöv 71:1. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Samfälligheten Håslöv S:14 angränsar till fastigheten. Fastighetens gränser är osäkra.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges kallelse 2021-05-11

Publish date: 1442-09-18

Expire date: 1442-09-29

Ändrad användning

Publish date: 1442-09-21

Expire date: 1442-10-07

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan som gäller bygglov för ändrad användning av garage på bostadsfastighet till lokal för bildframkallning. Det gäller fastigheten Hammarslund 10:11. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då markanvändningen för området är bostadsändamål. Öppettider är angivna till måndagar och torsdagar klockan 12-18 med bedömningen 15-20 kunder i snitt per vecka.   

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig över planavvikelsen. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-19.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ombyggnad av ekonomibyggnad till bostad

Publish date: 1442-09-20

Expire date: 1442-10-05

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av ekonomibyggnad till bostad på fastigheten Mosslunda 7:1. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. En outredd samfällighet angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 1442-09-16

Publish date: 1442-09-17

Expire date: 1442-10-09

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 102-103, 105, 107, 112

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-22

Instance of decisions: Kultur- och fritidsnämnden

Date of meeting: 1442-09-10

Publish date: 1442-09-17

Expire date: 1442-10-09

Protocol storage: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll 2021-04 27

Instance of decisions: Byggnadsnämnden

Date of meeting: 1442-09-15

Publish date: 1442-09-15

Expire date: 1442-10-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 1442-09-09

Publish date: 1442-09-15

Expire date: 1442-10-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1442-09-11

Publish date: 1442-09-14

Expire date: 1442-10-06

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Ö Kommunhuset

Sekretess §§ 263-271

Tekniska nämndens protokoll

Instance of decisions: Tekniska nämnden

Date of meeting: 1442-09-10

Publish date: 1442-09-11

Expire date: 1442-10-02

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 1442-09-02

Publish date: 1442-09-11

Expire date: 1442-10-03

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 60-64, 72, 76-80, 82, 85-121

Överförmyndarnämndens protokoll

Instance of decisions: Överförmyndarnämnden

Date of meeting: 1442-09-10

Publish date: 1442-09-11

Expire date: 1442-10-03

Protocol storage: Östra kommunhuset

Nybyggnad av enbostadshus

Publish date: 1442-09-11

Expire date: 1442-09-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Västra Vram 96:7. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Två outredda samfälligheter, Västra Vram S:1 och Västra Vram S:6, angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-08.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av enbostadshus

Publish date: 1442-09-10

Expire date: 1442-09-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Horna 16:1. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Två samfällda vägar, Horna S:14 och Horna S:18, angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1442-09-09

Publish date: 1442-09-10

Expire date: 1442-10-02

Protocol storage: Östra kommunhuset, arbete och välfärdsförvaltningen

Sekretess §§ 230-262

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1442-09-08

Publish date: 1442-09-09

Expire date: 1442-10-01

Protocol storage: Östra kommunhuset

§§ 225-229

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens personalutskott

Date of meeting: 1442-09-07

Publish date: 1442-09-08

Expire date: 1442-09-30

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 1442-09-02

Publish date: 1442-09-07

Expire date: 1442-09-29

Protocol storage: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämndens särskilda utskott

Date of meeting: 1442-09-03

Publish date: 1442-09-03

Expire date: 1442-09-25

Protocol storage: Östra kommunhuset

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 1442-09-02

Publish date: 1442-09-03

Expire date: 1442-09-25

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 65-71, 73-75, 81, 83-84

Valberedningens protokoll

Instance of decisions: Valberedningen

Date of meeting: 1442-09-02

Publish date: 1442-09-03

Expire date: 1442-09-25

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kungörelse om granskning ÄÖP Kristianstad stad

Publish date: 1442-08-29

Expire date: 1442-11-04

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-19

Expire date: 1442-11-21

Dnr TN 2021/737

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-31 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har utsatts för brand och skadegörelse. Fordonet är skrotat.

För mer information angående hämtning av fordonet vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ARA 200

Audi

Personbil

Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-12

Expire date: 1442-11-15

Dnr TN 2021/550

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-25 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Sjögårdens förskola, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-25, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWG 330

SAAB

Personbil

P-Sjögårdens förskola, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-04

Expire date: 1442-11-07

Dnr TN 2021/281

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-17, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWK 261

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-04

Expire date: 1442-11-07

Dnr TN 2021/282

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ULS 370

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-03

Expire date: 1442-11-06

Dnr TN 2021/478

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-16 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-16, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

WFG 557

Suzuki

Personbil

Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-02

Expire date: 1442-11-05

Dnr TN 2021/477

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SUW 236

Volvo

Personbil

Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-08-02

Expire date: 1442-11-05

Dnr TN 2021/480

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Lägsta Punkten Väg Mem 5, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

PEO 974

Renault

Personbil

Lägsta Punktens Väg Mem 5, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-07-12

Expire date: 1442-10-12

Dnr TN 2021/290

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-24 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-24, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UPC 523

Renault

Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-07-10

Expire date: 1442-10-10

Dnr TN 2021/287

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TJR 730

BMW

Personbil

P-Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-07-10

Expire date: 1442-10-10

Dnr TN 2021/284

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

BAO 698

Renault

Personbil

Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-07-10

Expire date: 1442-10-10

Dnr TN 2021/340

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Östra Boulevarden 10-12, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UBX 263

Audi

Personbil

Östra Boulevarden 10-12, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-06-27

Expire date: 1442-09-27

Dnr TN 2021/183

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-09 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Yllan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

BPX 741

Honda

Personbil

P-Yllan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1442-06-27

Expire date: 1442-09-27

Dnr TN 2021/245

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-09 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

JSN 373

Skoda

Personbil

P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Publish date: 1440-04-12

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address