Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunfullmäktiges kallelse 2021-12-14

Publish date: 1443-04-28

Expire date: 1443-05-10

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-28

Expire date: 1443-05-14

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Stensma 6:12. Stationen placeras ca 14 meter väster om Nyvångsvägen, och ca 5 meter väster om fastighetsgräns mot Stensma 6:11. Nyvångsvägen är statlig och omfattas delvis av en vägsamfällighet, Stensma S:1 - Stensma By.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-18.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1443-04-26

Publish date: 1443-04-27

Expire date: 1443-05-20

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Ö kommunhuset

Sekretess §§ 749-797

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Date of meeting: 1443-04-25

Publish date: 1443-04-27

Expire date: 1443-05-20

Protocol storage: Rådhus Skåne

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-26

Expire date: 1443-05-27

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för betongindustri på fastigheten Maglehult 9:2, Maglehultsvägen 116. Verksamheten bedrivs redan på platsen. Tidigare ekonomibyggnad har ändrat användning och tillbyggnader har utförts.

Fastigheten är utanför sammanhållen bebyggelse. Tillfart till fastigheten sker via Maglehultsvägen som är en enskild väg som delvis löper på marksamfälligheterna Maglehult S:2, S:4 och S:5 samt på oregistrerad samfällighet. Delägarkretsen för Maglehult S:2 och S:5 är inte fullständigt utredda. Norrut mynnar Maglehultsvägen i Hässleholms kommun och Bockebodavägen och söderut i Långarödsvägen. Gränsande till fastigheten finns även samfälligheten Maglehult S:3 där delägarkretsen inte utredd.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-31.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 1443-04-19

Publish date: 1443-04-24

Expire date: 1443-05-17

Protocol storage: Digitalt

§§ 249-259, 261-274

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-25

Expire date: 1443-05-11

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Tolseröd 5:1. Transformatorstationen placeras cirka 7 meter väster om Gallbyvägen som är en enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Vebäck Ga:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-24

Expire date: 1443-05-10

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Vebäck 3:27. Tranformatorstationen placeras cirka 2 meter norr om fastighetsgräns mot Slätteberga 1:13 och 8 meter söder om Gallbyvägen som är en enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Vebäck Ga:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-14.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-21

Expire date: 1443-05-07

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Lyngsjö-Hommentorp 4:6. Tranformatorstationen placeras cirka 2,5 meter från fastighetsgräns i norr och 94 meter till närmaste byggnad. Hommentorpsvägen, 10 meter öster om placeringen, är en statlig väg. Björndalsvägen söder om transformatorstationen är enskild och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Lyngsjö-Hommentorp Ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-21

Expire date: 1443-05-07

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 106:3. Stationen placeras 8 meter öster om närmaste byggnad. Vägen är enskild och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Balsby GA:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2021-11-25

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämnden

Date of meeting: 1443-04-20

Publish date: 1443-04-20

Expire date: 1443-05-13

Protocol storage: Östra kommunhuset

§§ 222-248

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-20

Expire date: 1443-05-06

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 17:5. Tranformatorstationen placeras cirka 13,35 meter från fastighetsgräns i norr samt 2,3 meter från Stengårdsvägen som är enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-20

Expire date: 1443-05-06

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 13:7. Tranformatorstationen placeras cirka 9,13 meter från närmaste fastighetsgräns samt 3 meter väster om Stengårdsvägen som är enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 1443-04-19

Publish date: 1443-04-19

Expire date: 1443-05-12

Protocol storage: Digitalt

§ 260

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 1443-04-12

Publish date: 1443-04-19

Expire date: 1443-05-12

Protocol storage: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 1443-04-11

Publish date: 1443-04-20

Expire date: 1443-05-13

Protocol storage: Rådhus Skåne

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-18

Expire date: 1443-05-04

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 5:22. Nätstationen placeras cirka 110 meter öster om närmaste byggnad på Moltareliden 70 samt 28 meter söder om den statliga vägen. Vägen omfattas av en samfällighet, Balsby S:3.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-08.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Räddningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Räddningsnämnden

Date of meeting: 1443-04-05

Publish date: 1443-04-17

Expire date: 1443-05-10

Protocol storage: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 1443-04-05

Publish date: 1443-04-17

Expire date: 1443-05-10

Protocol storage: Digitalt

§§ 253-257, 260-263

Ansökan om bygglov

Publish date: 1443-04-17

Expire date: 1443-05-03

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Horna 3:12. Nätstationen placeras 4 meter söder om gång- och cykelväg, samt 4 meter från Grobladsvägen. Vägen är kommunal. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser kvartersmarkens användningssätt, som är naturmark.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

JDO 836

Publish date: 1443-04-17

Expire date: 1443-07-21

Dnr TN 2021/2883

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JDO 836

Cabby-Nova Släp

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

FDS 840

Publish date: 1443-04-14

Expire date: 1443-07-18

Dnr TN 2021/2881

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

FDS 840

Renault P.B

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

Tekniska nämndens protokoll

Instance of decisions: Tekniska nämnden

Date of meeting: 1443-04-13

Publish date: 1443-04-14

Expire date: 1443-05-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

JFZ 907

Publish date: 1443-04-14

Expire date: 1443-07-18

Dnr TN 2021/2868

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JFZ 907

Polar Släp. (husvagn)

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering

Publish date: 1443-04-14

Expire date: 1443-05-16

Överförmyndarnämndens protokoll 2021-11-18

Instance of decisions: Överförmyndarnämnden

Date of meeting: 1443-04-13

Publish date: 1443-04-14

Expire date: 1443-05-06

Protocol storage: Östra kommunhuset

BSO 761

Publish date: 1443-04-13

Expire date: 1443-07-17

Dnr TN 2021/2797

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-02-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

BSO 671

SAAB Personbil

Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1443-04-12

Publish date: 1443-04-13

Expire date: 1443-05-06

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 729-740

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Instance of decisions: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Date of meeting: 1443-04-06

Publish date: 1443-04-11

Expire date: 1443-05-03

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2021-11-15

Instance of decisions: Kommunstyrelsens personalutskott

Date of meeting: 1443-04-10

Publish date: 1443-04-11

Expire date: 1443-05-05

Protocol storage: Rådhus skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 1443-04-07

Publish date: 1443-04-10

Expire date: 1443-05-03

Protocol storage: Östra kommunhuset

§§ 726-728

Kungörelse detaljplan Önnestad 112:1

Publish date: 1443-04-09

Expire date: 1443-05-04

GTY 617

Publish date: 1443-03-06

Expire date: 1443-06-09

Dnr TN 2021/2468

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-12 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand. Fordonet är skrotat

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GTY 617

Volvo Personbil

Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1443-02-29

Expire date: 1443-06-03

Dnr TN 2021/2415

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-06 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonen har stått uppställt på Vattentornsvägen,P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonen är flyttat till P-plats Lokstallet, parkeringarna vid fastigheten Skjutstallavägen 5

Kostnaderna för flytt av fordonet kommer att faktureras fordonsägaren.

Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad


WKN 487
WXB 053

Opel
Audi
Personbil

Vattentornsvägen/P-plats Lokstallet, Kristianstads kommun

UYN674

Publish date: 1443-02-27

Expire date: 1443-06-01

Dnr TN 2021/2252

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

UYN 674

Nissan Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Publish date: 1443-02-27

Expire date: 1443-06-01

Dnr TN 2021/2250

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JHF 681

Hyundai Personbil

Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Date of meeting: 1442-10-13

Publish date: 1443-04-17

Expire date: 1443-05-11

Protocol storage: Rådhus Skåne

Här når du överförmyndaren

Publish date: 1440-04-12

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address