Höjdnivåer

Denna analys berör boenden och landarea inom olika höjdnivåer i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är från Nya Nationella Höjdmodellen (NNH-data i höjdsystemet RH2000). Ur denna har skapats ytor i olika höjdnivåer.

Från kommuninvånarregistret har befolkningsdata som punkt med koordinater tagits ut (2013-06-04). Dessa data är kopplade till fastigheten, vilket påverkar utfallet av analysen.

Befolkningspunkter som hamnar inom ytan för de olika höjdnivåerna samlas in. Andelen av den totala befolkningen som hamnar under respektive nivå beräknas.

Tätortsavgränsningen är tagen ur SCB:s tätortsdefinition.

För att kunna beräkna totala arean av Kristianstads kommun har allt vatten räknats bort.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.