Ekonomi och budget

Kristianstads kommuns verksamheter kostar omkring 7 miljarder kronor under ett år. Över 80 procent går till skola, vård, omsorg och socialt stöd. I budgeten beräknas hur mycket pengar som väntas komma in hur de ska användas. Budgetdokument finns under Relaterad information.

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Beslutet tas i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Vad används pengarna till?

Cirkeldiagram som visar: Drygt 40 procent går till förskola och skola, ca en tredjedel går till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning och en tiondel går till socialt stöd.

Drygt 40 procent går till förskola och skola, ca en tredjedel går till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning och en tiondel går till socialt stöd.

Var kommer pengarna ifrån
Kommunalskatten är vår största inkomstkälla och vår största utgift är löner till medarbetarna .

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utförs i enlighet med mål för både verksamheten och ekonomin.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer på hösten budgeten för kommande år.

De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag. 

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar drygt 5 miljarder kronor av skattemedel och statsbidrag till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna. Utöver de fördelade medlen får nämnderna intäkter från avgifter och taxor.

Budget för 2022 beslutades i fullmäktige i november 2021. Fastställd budget finns att läsa under Relaterade dokument.

Resultatet rapporteras i delårsrapporten som släpps i september varje år. Det preliminära bokslutet  ligger klart i februari och den fullständiga årsredovisningen redovisas i mars.

Årsredovisning

Avstämningar görs varje månad av hur väl budgeten följs. I september presenteras en delårsrapport och efter årets slut görs ett  preliminärt bokslut i februari och en fullständig årsredovisning som behandlas av kommunfullmäktige i april. Under Relaterad information finns länk till sidan med årsredovisning.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.