Meny

Vad gör du om du upptäcker något?

Här beskrivs vad som ska göras då en negativ händelse upptäcks

Den som upptäcker händelsen ska utifrån sin kompetens utföra de åtgärder som är nödvändiga för att avbryta och/eller förhindra ett pågående händelseförlopp. Beroende på typ av händelse ska enhetschef/enhetschef i beredskap/verksamhetsansvarig/sjuksköterska/ fysioterapeut/ arbetsterapeut och/eller läkare informeras omedelbart.

Stöd till kund och involverad personal

Kunden ska få ett lämpligt omhändertagande.
Enhetschef/verksamhetsansvarig ser till att berörd personal får stöd vid behov. 

Information till kund

Enhetschef tar ställning till hur och när kund informeras om vad som hänt. För att informera närstående/anhöriga behövs ett samtycke från den enskilde.

Skriva avvikelserapport samt dokumentation

  • Händelsen rapporteras i avvikelsesystemet.
  • Om avvikelsen berör enskild kund görs en anteckning i journalen (SoL, LSS) kring händelsen. Det ska också framgå att en avvikelserapport är skriven samt vilka direkta åtgärder som vidtagits. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.