Bedömning och utredning

Här beskrivs hur en händelse ska bedömas och vad en utredning ska innehålla.

Vem ska bedöma och utreda?

Enhetschef ansvarar för att bedöma (se bedömningsmall i "dokument" längre ner), utreda och åtgärda avvikelser. Avvikelser som bedöms som lex Sarah (8 poäng eller mer samt allvarlighetsgrad betydande eller katastrofal) utreds oftast med hjälp av lex Sarahgruppens utredare. Enhetschef är den som påbörjar och driver utredningen och utredaren ställer kompletterande frågor och genomför intervjuer/granskningar utefter behov. 

Hållpunkter

Bedömning av händelsen (allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning) ska ske inom 5 dagar från rapporteringsdag. Sker inte detta kommer en påminnelse att skickas till ansvarig.
Om utredning inte påbörjats inom 10 dagar från rapporteringsdag skickas påminnelse.
Om uppföljningsdag missas skickas påminnelse.

Varje enhetschef ansvarar för att utse ersättare i avvikelsesystemet vid frånvaro på mer än två dagar. Om detta glöms bort ska det avvikelserapporteras.

Dokumentation av utredning

Dokumentation av utredningen och vidtagna åtgärder ska ske fortlöpande av enhetschef/lex Sarah-utredare i avsett system. Särskilda rutiner finns för lex Sarah-gruppens utredare.

Utredningen ska innehålla

(Följs rubriker i avvikelsesystemet kommer innehåll att bli enligt nedan)

 1. vad den rapporterade händelsen har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde,
 2. när och hur händelsen har uppmärksammats,
 3. när händelsen har inträffat.
 4. de orsaker till händelsen som har identifierats,
 5. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen,
 6. bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen.

Av dokumentationen ska det vidare framgå

 1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa händelsen samt tidpunkt för dessa,
 2. vad som i övrigt har framkommit under utredningen, och
 3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med.

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå

 1. vilket datum uppgiften dokumenterades,
 2. varifrån uppgiften kommer,
 3. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
 4. vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften.

De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande händelser uppkommer igen ska dokumenteras. De som utses som åtgärdsansvariga ska ha blivit informerade om detta innan det registreras i systemet.

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.