Uppföljning och avslut

Hur uppföljning och avslut sker av händelser.

Uppföljning

Uppföljning av planerade eller vidtagna åtgärder ska göras utifrån det tidsintervall som beslutas om i samband med utredningen.

Enhetschef ansvarar för att

 • följa upp resultaten av åtgärder och förbättringsförslag på individ- och enhetsnivå. Detta gäller oavsett hur allvarlig händelsen bedömts och vem som utfört utredningen.
 • dokumentera uppföljningen i avvikelsehanteringssystemet (ska vara kopplat till beslutade åtgärder vilket t.ex. innebär att det ska framgå resultat på de åtgärder som det beslutades om och är någon åtgärd inte genomförd ska det framgå anledning till detta)
 • Återkoppla och diskutera uppföljningen av åtgärder med berörd personalgrupp.

Verksamhetschef ansvarar för att

 • följa upp att beslutade åtgärder har vidtagits och att uppföljning sker på enhetsnivå i de utredningar som har bedömts som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofala i allvarlighetsbedömningen).

Avsluta avvikelse/lex Sarah

När åtgärderna har följts upp avslutas den i avvikelsesystemet av ansvarig enhetschef

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.