Meny

Personlig assistans

Här beskrivs de särskilda regler som gäller för personlig assistans i vissa fall.

Då assistansberättigad själv anställer sina assistenter

I de fall den assistansberättigade själv anställer sina assistenter omfattas verksamheten inte av bestämmelserna om lex Sarah. Om den assistansberättigade däremot låter de personliga assistenterna vara anställda av en juridisk person, såsom kommunen eller ett privat assistansföretag, omfattas insatsen av bestämmelserna om lex Sarah. De privata assistansföretagen ansvarar för sina egna rutiner kring hanteringen men omfattas av samma föreskrifter som kommunen.

Enskild verksamhet

När en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som tillhandahåller personlig assistans har tagit emot en rapport bör verksamheten, med beaktande av gällande regler om tystnadsplikt, informera omsorgsförvaltningen. Har verksamheten gjort en lex Sarah-anmälan till IVO ska information till omsorgsförvaltningen ges om denna.

Om omsorgsförvaltningen får informationen om att en lex Sarah-anmälan har gjorts till IVO har förvaltningen inget ansvar för att utreda eller åtgärda det allvarliga missförhållandet enligt bestämmelserna om lex Sarah. Det ansvaret ligger på assistansanordnaren. Det LSS-handläggaren kan behöva göra är att ta kontakt med personen som är assistansberättigad för att höra om hen behöver hjälp i den uppkomna situationen.

Då Försäkringskassan beviljat assistansersättning

För personlig assistans där Försäkringskassan har beviljat assistansersättning enligt 51 kap. 2 § SFB finns det ingen kommunal nämnd som har beslutat om insatsen. Därför finns det inte heller någon nämnd som verksamheten kan informera om lex Sarah-anmälan. Det ingår dock i kommunens uppgifter att följa upp vilka som omfattas av LSS, vilket stöd och vilken service de behöver ha och verka för att dessa personer får sina behov tillgodosedda

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.