Meny

Anmälan till IVO

Här beskrivs när och hur anmälan till IVO (inspektionen för vård omsorg) ska göras.

Anmälningsskyldigheten gäller allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma att få insatser inom socialtjänsten.

Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk.

Anmälan enligt 14 kap. 7 § SoL och 24 f § LSS ska göras snarast och på särskild blankett/e-tjänst via avvikelsesystemets flik för lex Sarah.

Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts, senast två månader efter det att anmälan har gjorts.

För bedömning av allvarlighetsgrad kan bedömningsmallen tas till hjälp (Se sidan för bedömning och utredning). Det är SAS som fattar beslut om anmälan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.