Meny

Ansvarsfördelning

Här beskrivs ansvarsfördelning gällande avvikelser (SoL/LSS/lex Sarah).

Ansvarsfördelning

Baspersonal ansvarar för att

 • uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov

 • rapportera avvikelser i avvikelsehanteringssystemet

 • dokumentera händelsen i kundens journal och om en Lex Sarahrapport har upprättats

 • delta i analys- och förbättringsarbetet.

Enhetschef ansvarar för att

 • uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov.

 • Notera om avvikelsen ska utredas av annan utförare och därmed omfördelas eller om någon ytterligare utredare ska kopplas på i ärendet. Om t.ex. en privat utförare i hemtjänsten utför insatser till en kund är den utföraren huvudansvarig för kunden. Det är då den utföraren som huvudsakligen ska hantera t.ex. fallavvikelser även om kommunal hemtjänst vidtagit åtgärder i samband med larmåtgärd efter ett fall. 

 • Informera alla rapporteringsskyldiga om deras skyldighet, muntligen och skriftligt minst en gång per år (avsedd blankett ska skrivas under en gång per år)

 • vidta omedelbara och långsiktiga åtgärder efter behov

 • underrätta den enskilde/anhörig/företrädare som berörs om händelsen samt att utredning har inletts och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. I förekommande fall ska information också ges om att en anmälan har gjorts till IVO.

 • Bedöma om kund/personal är i behov av stöd efter det inträffade.

 • Handlägga avvikelsen och fatta beslut i de händelser som bedöms till poäng 1-6 och allvarlighetsgraden inte är betydande eller katastrofal.

 • På uppdrag av lex Sarah-gruppen, driva utredningen även av händelser som bedöms som allvarligare.

 • Meddela verksamhetschef/myndighetschef om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga risken för missförhållandet inte undanröjts inom en vecka

 • Dokumentera händelsen i kundens journal och att en Lex Sarahrapport har upprättats om detta inte redan gjorts

 • Sammankalla berörda yrkeskategorier för en gemensam analys av inkomna händelser

 • Resultatet av analysarbetet leder till förbättringsförslag för att minska risken för upprepning

 • Återföra rapporterade händelser och förbättringsförslag till berörd personalgrupp och ledningsgrupp då detta är relevant

 • Följa upp händelser. 

 

Verksamhetschef/myndighetschef ansvarar för att

 • Tillsammans med enhetschef, lex Sarah-gruppsutredare ta fram relevanta åtgärder i de utredningar som bedömts till 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad)

 • Lex Sarah-utredning som bedöms som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) avslutas med beslut.

 • Tillsammans med enhetschef följa upp missförhållanden/risk för missförhållanden (är åtgärder vidtagna samt om de gett önskad effekt). 

 

SAS ansvarar för att

 • Vid behov bistå verksamhetschef/myndighetschef/enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av inrapporterade händelser

 • Rapporter som bedömts som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) enligt riskmatrisen fördelas till utredare i lex Sarah-gruppen

 • Via systemet informera verksamhetschef/myndighetschef/nämndsordförande/vice ordförande om händelser som bedömts med ovan allvarlighetsgrad

 • Ge stöd till utredningsgruppen i handläggningen av lex Sarah ärenden

 • Regelbundet sammankalla utredningsgruppen

 • Färdigställd utredning samt anmälan till IVO lämnas till nämndsekreterare för diarieföring, anslag på omsorgsnämndens dagordning och vidare hantering

 • Delge informatör färdigställd utredning för publicering på intranät.

 • Årligen se över rutiner avseende avvikelser och lex Sarah

 • Besluta vilka händelser som ska anmälas vidare till IVO enligt Lex Sarah.

Utredare i lex Sarah-gruppen ansvarar för att

 • Inleda en utredning skyndsamt efter att en rapport har tagits emot. Målet är att utredningen ska genomföras inom åtta veckor från det att den fördelats.

 • Utredningsförfarandet dokumenteras enligt gällande föreskrift och att tillhörande journalblad används.

 • Fortlöpande ge information till SAS om utredning visar att händelsen kan bedömas som allvarlig.

 • Återkoppla resultat av utredningen till lex Sarah-grupp.

 • Återkoppla information som framkommer på lex Sarah-gruppens träffar till respektive ledningsgrupp/motsvarande grupp i lärande syfte.

   

Förvaltningschefen ansvarar för att

 • Det finns ett ändamålsenligt och känt system för avvikelsehantering

 • Synliggöra kvalitetsarbete inom hela förvaltningen

   

Omsorgsnämnden ansvarar för

 • Att det finns rutiner för hur avvikelser, missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska handläggas

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.