Meny

Genomgång av social journal

Syftet med att regelbundenhet gå igenom den sociala journalen är att upptäcka behov, mönster och trender i utförandet av beviljade insatser enligt SoL/ LSS.

Inledning

Genomgång av den sociala dokumentationen ska göras regelbundet. Syftet är att se mönster och upptäcka trender som exempelvis kan innebära att åtgärder behöver vidtagas, genomförandeplanen behöver revideras eller annat som är relevant för kundens behov av stöd/ hjälp i sin livssituation.

Rutin

Kontaktmannen ska en gång i månaden gå igenom den sociala journalen för att upptäcka mönster och trender.

.............................................................................................................................................................................

Stöd för tillvägagångssätt:

Nedan följer ett stöd för hur att gå igenom den sociala journalen:

  • Läs igenom den valda periodens journalanteckningar.
  • Upptäcker du några mönster/ trender utifrån journalanteckningarna?

Det kan vara exempelvis:

- förändrade behov hos kund, 

- förändrade resurser hos kund, 

- återkommande avvikelser från genomförandeplanen,

- andra händelser som är av vikt för genomförandet/ kunden?

  • Dokumentera under rubrik Genomgång av social journal:

- vad du sett/ upptäckt,

- vilka eventuella åtgärder du vidtar (gör), och

- när och hur åtgärden/ åtgärderna ska följas upp. 

 .........................................................................................................................................................................

Exempel på hur man kan formulera sig

Nedan följer exempel på hur man kan skriva/ formulera en journalanteckning. (Observera att detta är exempel. All dokumentation måste naturligtvis antecknas utifrån varje enskild och unik situation). 

Exempelformuleringar:

"Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv perioden) framkommer det av anteckningarna att (kundens namn) vid ett flertal tillfällen avböjt insatsen (skriv vilken insats/ aktivitet)". Åtgärd: (Skriv vilken åtgärd som görs, när och hur). Uppföljning av åtgärd: (Skriv när och hur uppföljningen ska göras).

"Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv tidsperioden) framkommer det av anteckningarna att (kundens namn) behov av stöd vid (ange insats/ aktivitet) har förändrats". Beskriv vad som förändrats, har något tex blivit bättre/ sämre, klarar kunden mer/ mindre i en insats?) Åtgärd: (Skriv vilken ev. åtgärd som görs, när och hur). Uppföljning av åtgärd: (Skriv när och hur uppföljningen ska göras).

"Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv tidsperioden) ses/ upptäcks inga avvikelser från genomförandeplanen, förändringar i (skriv kundens namn) behov/ resurser eller annat av vikt i kundens livssituation".

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.