Meny

Process boende

Rutinen för process boende tar vid när Myndighetsenheten har fattat beslut om boende enligt 9§9 LSS och verkställighet tar vid.

Förkortningar:
ÖEC = Övergripande enhetschef, EC = Enhetschef, PS = Planeringsstrateg TEK = Tekniska förvaltningen VC =Verksamhetschef


Vårt mål är att ny hyresgäst ska flytta in senast två månader efter det att  lägenheten blivit ledig
  Händelse Aktivitet När
1

Lägenhet blir ledig

EC informerar ÖEC och PS, inkl. lgh-nummer. Informationen är för kännedom och kan ges genom mail eller telefon. PS konterar faktura för ledig lägenhet, kostnaden belastar objektet

Omgående, senast nästkommande vardag
2

Urval från boendekön

ÖEC ser över bostadskön och vem som ska erbjudas platsen(både nya beslut och byteskön)

Omgående
3

Aktuell kund för lägenheten

ÖEC bokar in ett möte med berörd EC och presenterar tilltänkt kund och lämnar kontaktuppgifter till EC

I samband med första telefonkontakt

4

Erbjudande om lägenhet

EC kontaktar kund/legal företrädare och erbjuder en boendeplats och bokar in ett möte/visning av ledig lägenheten

I samband med första telefonkontakt

5

Visning av lägenhet

EC visar lägenheten för tilltänkt kund

Visningen ska ske inom 10 arbetsdagar från det att EC pratat med kunden.

6

Betänketid

Kund tackar ja eller nej

Från visningen har kund 5 dagars betänketid. Om svar inte inkommer kontaktas den enskilde av EC

7

Den enskilde tackar Nej

EC meddelar ÖEC som gör en journalanteckning. Processen börjar om från punkt 2

Snarast
8

Den enskilde tackar Ja

EC meddelar ÖEC som flyttar över beslutet för verkställande till EC.

EC stämmer av att kontraktsdatum är korrekt och skickar därefter in underlag för hyreskontrakt till TEK eller hyresvärd beroende på vilket boende det gäller: För att få reda på vad som gäller på resp. boende, kontakta PS.

Mallar för underlag TEK/ABK finns bifogat.

Underlaget sparas ner i särskild mapp, hänvisad till resp. EC, på G:. E-post skickas därefter till hyresadministration@kristianstad.se att underlaget är klart och ligger i mappen.

EC informerar hyresvärden om ny hyresgäst om TEK skriver kontrakt.

Omgående
9

Administration av kontrakt TEK

TEK skriver kontrakt efter EC:s inlagda underlag

TEK har vid behov kontakt med EC, men de har inte kontakt med kund eller legal företrädare

TEK skickar e-post till EC att färdigt kontrakt ligger i G:-mappen

 
10

Hyreskontrakt åter från TEK

EC skriver under kontraktet (2 ex) och bilagor och träffar kund för underskrift av kontrakt och bilagor

EC ansvarar för att underskrivet kontrakt med bilagor (1 ex) kommer tillbaka och att kund får ett original

EC säkerställer i journalsystem vem som har rätt att underteckna och ingå kontrakt för kund

5 arbetsdagar (innan inflyttning)
11

Förvaring av hyreskontrakt skrivet av TEK

Kontraktet förvaras i kundens pärm på boendet (kan även läggas in i Lifecare men förvaras i så fall båda i pärm och system)

Kopia till TEK läggs in i G:, informera hyresadministratören via e-post

 
12 Administration av kontrakt extern hyresvärd: När kund har direktkontrakt med hyresvärd (ex. ABK)

EC ska informera hyresvärden att ny kund ska flytta in. ABK har eget underlag (bifogat) som fylls i, skrivs ut och skickas till ABK: Östra Boulevarden 38, 291 31 Kristianstad

Hyresvärden skriver kontraktet och skickar kontrakt och hyresavi direkt till kund
 
13

Dags för inflyttning

EC bokar inflyttningsdag med kund och överlämnar nycklar med nyckelkvittens, EC ger ut broschyren ”Välkommen hem” och ev. annat välkomstmaterial

EC meddelar PS inflyttningsdatum
 
14

Verkställa beslut

EC verkställer beslut i journalsystemet från det datum då kund fysiskt flyttar in, eller närmast vardag   Omgående
15 Vid eventuell dubbelhyra EC informerar kund om möjlighet att ansöka om jämkning av hyra – Hänvisa till Kristianstads kommuns hemsida för blankett och mer information I samband med inflyttning
 
Kund som önskar/har behov byta boende
  Händelse Aktivitet När
1 Kund signalerar att önska byta lägenhet alt behov har förändrats.

EC informerar ÖEC gällande kund önskar byta till nytt boende

Omgående
2 Kund ställs i kön ÖEC ser över bostadskön och lägger till kund i bostadskön med datum, önskemål, behov mm. Omgående
3 Dialog med kund längs vägen Ansvarig EC för dialogen med kund till dess att det finns ett adekvat erbjudande - EC har kontakt med ÖEC Löpande/Efter behov
4 Kund blir aktuell för ny lägenhet

ÖEC tar kontakt med berörd EC och ev. mottagande EC

EC informerar kund om möjlighet att ansöka om jämkning av hyra – Hänvisa till Kristianstads kommuns hemsida för blankett och mer information
Omgående, följ därefter processen från punkt 4-15 i boendeprioritering ovan
 

Vid utflytt eller om kund avlider

  Händelse Aktivitet När
1 Kund flyttar eller avlider EC informerar VC, PS och ÖEC om ledig plats Omgående
2 Uppsägning av hyreskontrakt

Om kund avlider är det 1 månads uppsägningstid – från nästkommande månad, eller enligt överenskommelse

Om kund väljer att säga upp sin lägenhet är det 3 månaders uppsägningstid från nästkommande månad, eller enligt överenskommelse

EC säkerställer att TEK och hyresvärd har rätt information

Uppsägningsunderlaget (baksidan på kontraktet) (underskrivet av EC och kund) läggs in på G:, e-post skickas till hyresadministratör

Vid dödsfall är det EC som ansvarar för att informera berörda, om underskriven uppsägning inte kan frambringa

TEK lägger in bekräftelse på uppsägningen G:, e-post till EC. EC skriver ut och EC skriver under. EC lägger in påskriven bekräftelse på G:, e-post till EC

Omgående
3

När kund flyttat ut

EC ansvarar för att både besiktning av städ och av lägenheten + förråd blir gjord. Bifogat finns checklista.

Vid ev. renoveringsbehov tar EC kontakt med hyresvärd

EC ansvarar för att nycklar återlämnas och stäms av mot nyckelkvittens

EC meddelar biståndshandläggare och avslutar verkställigheten i journalsystemet

 

Omgående
4

Lägenhet är klar för inflyttning

EC informerar ÖEC Informationen är för kännedom och kan ges genom mail eller telefon

Omgående

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.