Meny

Tillfällig vistelse från annan kommun

När en kommuninvånare från annan kommun tillfälligt planerar att vistas i Kristianstads kommun.

Om du som kund planerar att vistas i Kristianstads kommun under en kortare period, kontakta din hemkommun för hjälp med ansökan. Flödet nedan visar verkställighetens interna hantering av att verkställa hjälpen från en annan kommun.

 • Vald utförare får beställning i Lifecare samt inkomna handlingar/underlag från bosättningskommun via fax från Myndighetsenheten.

 • Beslut verkställs i verksamhetssystemet.

 • Genomförande journal upprättas i verksamhetssystemet.

 • Dokumentation och genomförandeakt upprättas och ska vara fysiskt tillgänglig för personal och enhetschef.

 • Utförd tid registreras i LMO

 • När den tillfälliga vistelsen är planerad längre än två veckor utses kontaktman och genomförandeplan upprättas.

 • Enhetschef meddelar skriftligt, antal utförda timmar som ska faktureras hemkommunen, till ekonomiassistenten i det geografiska området. När det gäller extern utförare ansvarar staben för faktureringen.

 • Resursfördelning för timmarna utgår inte från omsorgsförvaltningen utan intäkten från annan kommun ska finansiera kostnaden.

 • När insatserna upphör avslutas verkställigheten i verksamhetssystemet.

Rutiner utifrån ett Hälso- och sjukvårdsperspektiv:

 • Legitimerad personal får besked via legitimerad personal/patient/närstående angående tillfällig vistelse.

 • Legitimerad personal kontaktar ansvarig enhetschef.

 • Individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende och avtal upprättas med tydlig ansvars- och kostnadsfördelning.

 • Legitimerad personal tar emot rapport från hemkommunen.

 • Legitimerad personal ansvarar för att debiteringsunderlag finns.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.