Meny

Privata medel hemtjänst

Det som beskrivs nedan är att betrakta som ett förtydligande gällande Privata medel och ordinärt boende/hemtjänst. I huvuddokumentet finns beskrivet bland annat kontaktmannens uppdrag och ansvar samt hur redovisningen i kassabok skall ske.

Denna sida är en bilaga till huvuddokumentet "Rutiner för hantering av privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde".

Huvudregel

Personal inom omsorgsförvaltningens verksamhet i ordinärt boende (hemtjänst) ansvarar inte för kundens privata medel såsom kontanter, kundkort och bankkort.

I de fall kunden inte själv kan hantera privata medel och anhörig eller närstående inte finns att tillgå ska enhetschefen verka för att frågan löses på ett lämpligt sätt. Tillexempel genom att god man utses av Tingsrätten eller att närstående har fullmakt. I båda ovanstående fall kan hemtjänstens personal vara behjälpliga till viss del.

Behöver hemtjänsten (genom kontaktmannen) vara behjälplig vid hantering av privata medel ska alltid en skriftlig överenskommelse upprättas. Se blankett nedan, Överenskommelse om hantering av privata medel i ordinärt boende. Den påskrivna överenskommelsen förvaras i kundens personakt.

I första hand skall inköp ske med hjälp av kundkort (ICA-kort eller COOP-kort) med en begränsad summa pengar på. I andra hand kan ett bankkort användas, även detta med en begränsad summa pengar. I båda fallen skall kortet enbart användas av personalen.

Fakturering ska efterfrågas när det gäller varor och tjänster t.ex. bokning av frisör, fotvård, besök hos läkare/tandläkare och dylikt.

Förvaring av privata medel

Kunden/legal företrädare ansvarar för att ett låsbart skåp finns att tillgå i kundens bostad. Enhetschefen ansvarar för en säker nyckelhantering.

Personalen ska inte:

  • Bistå kunden på annat sätt än vad som ovan beskrivits
  • Sköta ekonomiska transaktioner som att betala räkningar
  • Skriva på fullmakter och/eller andra juridiska handlingar
  • Förvara kundens privata medel utanför kundens bostad
  • Erhålla fullmakt för att ta ut pengar från kundens konto
  • Göra kontantuttag i automat åt kund genom att använda betal- ellerkreditkort
  • Hämta ut pension eller liknande

Enhetschefen är ansvarig för att rutinen följs.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.