Meny

När kund med boendestöd inte öppnar eller svarar i telefon

Rutin för när kund med boendestöd inte öppnar eller svarar i telefon i samband med planerad insats.

  • Överenskommelse som gjorts tillsammans med kund ska finnas i journalen. När genomförandeplan är upprättad ska denna överenskommelse stå i genomförandeplanen under Viktig Information.
  • Den som uppmärksammat händelsen dokumenterar vilka åtgärder som vidtagits i Lifecare.

Finns inte överenskommelse upprättad tillsammans med kund gör personal på boendestödet följande:

  • Åk hem till kund och se om denne är anträffbar. Kontakta anhörig/närstående/annan kontaktperson om samtycke finns. Se kontaktuppgifter i LifeCare. Personalens agerande kommer att ske utifrån inhämtad information.

  • Om samtycke och nyckel/phoniro finns, ska personal i mobila stödet gå in i kundens bostad tillsammans med kollega.

  • Informera enhetschefen. På icke kontorstid ska beredskapsenhetschefen kontaktas vid behov. Enhetschef lotsar vidare till berörd instans (polis, sjukhus etc.)

  • Den som uppmärksammat händelsen dokumenterar vilka åtgärder som vidtagits i Lifecare.

  • Återkoppling ska ske till ansvarig biståndshandläggare via Lifecare meddelande av personal som haft kontakt med kunden eller enhetschef.

  • Enhetschefen informerar verksamhetschefen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.