Meny

Placering från ordinärt boende

Information om placering från ordinärt boende.

Kund identifieras av biståndshandläggare via anhöriga/hemtjänstpersonal. Biståndshandläggare får information om kundens hälsotillstånd och boende situation. Utifrån informationen fattar biståndshandläggaren ett beslut om korttidsboende.

Ett ärende öppnas och meddelande i Life Care skickas till boendeprioriterare direkt när kunden är beviljad korttidsboende/växelvård. Vid akuta ärende sker kontakt via telefon med boendeprioriteraren

Meddelande skall innefatta:

1. Vilken hemtjänstgrupp och om kunden har hemsjukvård.

2. Vilken period/intervall kund beviljas.

3. Om det är aktuellt med vanlig korttid/växelvård eller demens korttid/växelvård samt om det kan leda till vård- och omsorgsboende längre fram.

4. Kort information om hälsotillståndet samt övrig information som är av vikt, till exempel smitta eller vilka hjälpmedel kund har, för boendeprioriteraren att veta för placerings skull.

Boendeprioriterare skickar ett meddelande till berörd handläggare och enhetschef. I det meddelandet finns information om vilken korttidsplats/växelvårdsplats som är aktuell samt vilken period/intervall som är bokad. Enhetschef på aktuellt korttidsboende ansvarar i sin tur för att legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast) blir informerade skyndsamt.

Biståndshandläggaren skickar meddelandet till hemtjänsten och kontaktar anhöriga och lämnar information om korttidsboendet/växelvården.

Ansvarig handläggare skickar beställning till berörd utförare. I beställningen meddelas tid för uppföljning alternativ återkommer handläggaren via meddelande tid för uppföljning.

 

Akut placering på korttid alt vobo

Kund kommer till korttiden och bedömning av status/behov av insatser görs i samråd med rehab-personal och sjuksköterskor. Kontinuerlig uppföljning via verkställighetsmöten 1 gång/vecka vilket ger en bra bild inför uppföljning av kund med biståndshandläggare.

Uppföljning av biståndshandläggare

Uppföljning sker på aktuellt korttidsboende senast fyra vardagar innan beslutet upphör. Enhetschef på aktuellt korttidsboende ansvarar för att alla berörda professioner får informationen om när uppföljning ska ske. Ett förmöte sker innan det aktuella uppföljningsmötet med ansvarig handläggare, kontaktperson (usk), rehab och annan berörd personal ifrån korttidsboendet. När uppföljning är genomförd ska handläggaren se till så att kunden får ett informationsblad om vad som är beslutat och att det kopieras så att undersköterska på avdelningen får ett exemplar.

Boendeprioriterare ska få information om beslut om korttidsboende ska förlängas eller om kund ska gå hem, senast fyra vardagar innan beslutet löper ut.

  • Vid hemgång sker informationen via meddelande i Life Care.
  • Vid förlängning av korttidsboende sker informationen via meddelande i Life Care samt boendeansökan i portalen.

 

Meddelandet ska innehålla:

  1. Vidare planering: Hemgång, förlängning av korttidsplacering eller ansökan om vård- och omsorgsboende.
  2. Vid förlängning av korttidsplacering ska ett nytt till och med datum meddelas samt information om varför kunden förlängs.  Ex. kunden är i behov av ytterligare träning. Ett nytt uppföljningsmöte kommer att bokas.

 Vid ansökan om vård- och omsorgsboende meddelar biståndshandläggaren boendeprioriterande att förlängning sker. Då lägger biståndshandläggaren vanligtvis ett 3 månaders beslut i väntan på vård- och omsorgsboende.

Oplanerat avslut

Boendeprioriterare får information av enhetscheferna från korttiden att kund åkt till sjukhuset.

Boendeprioriterare lägger ett meddelande till berörd handläggare. Där står att kund är inlagd och att rummet är taget (då har kunden varit inlagd i 24 timmar, blir kunden inlagd mindre än 24 h så finns rummet kvar).  Gällande växelvårdskunder behövs en separat planering kundens vårdbehov.

Sedan måste handläggaren bevaka aktuell kund för att se hur planeringen ska se ut framöver. Då startar korttidsprocessen igen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.