Meny

Barn och ungdom LSS

Våra verksamheter erbjuder individuell trygghet och förutsättningar till social gemenskap i en pedagogiskt anpassad miljö.

Med hjälp av visuellt tydliggörande och alternativ kommunikation ges barnet eller ungdomen möjlighet att tolka och förstå sin omgivning.

Vi ger möjlighet att delta i samhällets utbud. Vi stimulerar till ett aktivt liv så att färdigheter utvecklas och skapar förutsättningar för framtiden utifrån varje individ.

Älvan

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar

Äventyret

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med högfungerande autism och autismspektrumtillstånd

Kortis Autism

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med autism och autismspektrumtillstånd

Älvan och Viljans korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

(Tolkat från 9:6§) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att få miljöombyte och rekreation samt ge anhöriga möjligheter att få avlastning. Korttidsvistelse kan ges på korttidsboende, hos stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. Beslut om insats ansöks hos LSS-handläggare

Fritids för skolungdom över 12 år

(Tolkat från 9:7§) Korttidstillsyn kan beviljas barn och ungdom över 12 år och gäller tid före och efter skolans slut samt lov. Tillsynen ska utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Beslut om insats ansöks hos LSS-handläggare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.