Meny

Lagstiftning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och vuxna som lever med våld i nära relation får det stöd och den hjälp de behöver.

Socialtjänstens arbete avseende våld i nära relation regleras främst genom socialtjänstlagen (2001:453) Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).

SOSFS 2014:4

SOSFS 2014:4 började gälla den 1 oktober 2014. Den innefattar både Socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen och är en skärpning av de tidigare allmänna råden från 2009. Flera av tidigare allmänna råd har nu blivit föreskrifter och blivit rättsligt bindande istället för rådgivande. Nytt i föreskrifterna är att de också omfattar inte bara socialnämnden utan även hälso- och sjukvården samt tandvården.

All handläggning i ärende med förekomst av våld i nära relation ska utgå från lagstiftning, föreskrifter samt Socialstyrelsens allmänna råd. Till hjälp för detta finns, förutom denna handbok även Socialstyrelsens handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation.

Socialtjänstlagen, SoL

I 5 kap 11 § Socialtjänstlagen, SoL framgår att Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Det framgår även att Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Vad det gäller utredning av barn ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp samt bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld om barnet kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller om barnet kan ha bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående (SOSFS 2014:4 6 kap 1§).

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

SOSFS 2014:4 tydliggör hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för att se till att den som söker hälso- och sjukvårdens tjänster, men som även behöver annat stöd, blir hänvisad till det eller de organ som har kompetens och resurser för uppgiften. Alla verksamheter inom hälso-och sjukvården har ett ansvar att upptäcka och uppmärksamma våld, verka för att den våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad samt hänvisa vidare där det finns hjälp och stöd att få från andra aktörer. Patientlagen (2014:821) stärker patientens rätt till en sakkunnig och omsorgsfull häls- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anmälningsskyldighet

Kommunerna har enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ett allmänt ansvar för att barn och ungdom ska kunna växa upp under goda och trygga förhållanden samt ett särskilt ansvar att ingripa om föräldrarna inte kan tillgodose den unges grundläggande behov av omvårdnad, skydd eller stöd.

För att detta ska vara möjligt har myndigheter vars verksamheter berör barn och ungdomar, myndigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vissa andra myndigheter och anställda vid dessa myndigheter anmälningsskyldighet. Enligt 14 kap. 1 § andra stycket SoL finns en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när dessa i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd.

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter enligt 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100), SekrL, sekretessen mellan myndigheter. Det integritetsskydd som sekretessen syftar till får ge vika för barns behov av skydd.

Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § andra stycket SoL omfattar också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet för barn och ungdomar eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Anmälan sker till Arbete och Välfärdsförvaltningen.

Styrdokument:

Socialtjänstlagen 2001:453

Hälsa och sjukvårdslagen 182:763

Patientlagen 2014:821

Sekretesslagen 1980:100

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.