Meny

Förebyggande åtgärder Brand

Se också SBA-pärm (systematiskt brandskyddsarbete)

Instruktioner och rutiner vid Brand eller utrymningslarm:

Agera enligt VID BRAND-instruktionen. Utrym den brandcell som är drabbad, om möjligt till den brandcell som ligger längst bort från branden. Invänta räddningstjänsten. Uppsamling och inräkning sker vid angiven plats. Se mall-Systematiskt brandskyddsarbete, längst ner på sidan. 

Dagliga rutiner:

 • Onödig belysning släcks
 • Blinkande lysrör skall snarast bytas ut
 • Kontrollera att lampor som finns nära sängar hos kund inte kan råka vältas ner i sängen
 • Huvudbrytare och timers för köksutrustning och spis slås ifrån
 • Tv apparater och datorer skall stängas av med sin strömbrytare inför natten
 • Eventuella provisoriska värmefläktar vid kall väderlek skall kontrolleras
 • Syrgasbehållare förvaras enligt säkerhetsföreskrift i Hälso- och sjukvårdshandboken

Utomhus:

 • Papperskorgar och sopkärl skall vara placerade minst 3 meter från fastigheten
 • Containrar, brännbart material samt askkoppar ska placeras minst 6 meter från fastigheten

Övriga rutiner:

 • Rökning får endast ske på anvisad plats
 • Individuell handlingsplan upprättas om kund röker i bostaden. Handlingsplanen förvaras i kundpärm
 • Begränsa mängden stoppade möbler i korridorer
 • Elektronik, datorer och kopiatorer mm bör inte stå i korridorer

Portabel sprinkler finns att installera vid behov i kundlägenheter

Utrymningsövning Systematiskt brandskyddsarbete

Varje enhet inom Omsorgsförvaltningen bör minst en gång per år genomföra en teoretisk utrymningsövning. Övningen skall dokumenteras och sparas i Brandskyddspärm.
Med tanke på att kunderna inom OMS kan vara sängliggande eller har olika funktionshinder är det inte rimligt att som krav ha att utrymningsövningen skall vara praktisk, alltså där alla boende och personal lämnar byggnaden. Om någon mindre enhet anser att de om möjligt vill prova praktisk utrymningsövning så föreligger inga hinder.

Vad bör tas upp på en utrymningsövning?

 • Brandlarmets funktioner. Vart går larmet?
 • Vad händer när larmet går?
 • Automatiskt brandlarm= Tidig upptäckt
 • Mindre brand: Släcka själv först
 • Större brand: Dörrar stängda
 • Använd aldrig hiss vid utlöst brandlarm eller vid utrymning. Hur fungerar er hiss vid brandlarm?
 • Vid lämpligt tillfälle bjud in brandskyddsansvarig fastighetsskötare till er APT. Gör tillsammans kontroll av brandlarm och knappar. Var med och lyssna på larmet.
 • Diskutera vem som gör vad? Hur man gör?
 • Går det att få ut sängar eller endast madrass? Finns filtar? Testa draglakan.
 • Brandcellsgränser. Går det att utrymma sidledes? Eller i mindre boende är det endast boenderum som är brandcellsgräns? Varje enhet måste veta var och om det finns brandcellsgränser i lokalerna?
 • Var finns brandsläckare och brandfiltar i lokalen?
 • Hur reagerar våra kunder vid ett eventuellt brandlarm?
 • När vikarie kommer ut på plats måste någon ansvarig praktiskt visa var brandsläckare, brandskyddspärm, utrymningsplan, m.m. finns.
 • Ge uppgifter, ta fram ett scenario och öva på APT.

Chefs ansvar för varje enhet

 • Det är chefs ansvar att tillse att det Systematiska brandskyddsarbetet regelbundet (minst två ggr/år) genomförs och är känt av personalen.
 • Det är chefs ansvar att följa rutinerna för det övergripande systematiska brandskyddsarbetet, översätta detta till sin egen verksamhet, genom att bl.a. ha dokument "mall systematiskt brandskyddsarbete" ifylld och insatt i brandskyddspärm.
 • Det är chefs ansvar att tillse att brandskyddsombud gör egenkontroll av brandskyddet en gång/månad, enligt dokument "egenkontroll av brandskyddet".

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.