Meny

Nutritionsbehandling Covid-19

När en kund genomgår eller har tillfrisknat från Covid-19 bör en bedömning och rehabiliterande insatser av nutritionsstatusen igångsättas.

Bedöm risker genom att regelbundet följa kundens eventuella viktförlust, ätsvårigheter och vikt.

Risk för dysfagi för kunder med kraftigt nedsatt allmäntillstånd efter Covid-19, ARDS eller respiratorisk svikt.

  • Bedöm om det finns risk för felsväljning och aspiration. För kunder med kvarstående respiratorisk svikt är det viktigt att se till att de kan koordinera andning och sväljning under en hel måltid.
  • Använd SSA-S för bedömning, som är tillgängligt i Senior Alerts riskbedömning, se länk nedan.
  • Säkerställ att kundens energi- och näringsintag tillgodoses
  • För att underlätta en mer kontrollerad sväljning, hjälp kunden att ha en upprätt sittställning, äta mat med anpassad konsistens i lugnt tempo, koordinera andning och sväljning.
  • Remittera kunder med misstänkt dysfagi för vidare utredning

Risk för undernäring, om kund uppvisar något av följande risktillstånd finns det anledning att göra en utredning av kundens näringstillstånd.

  • Oavsiktlig viktförlust
  • Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet, tugg- eller sväljproblem
  • Undervikt

Utred mag- och tarmproblem och aspirationsrisk. Dessa är vanliga i samband med Covid-19, och kan påverka både näringsintag och näringsupptag. Hänsyn behöver också tas till andra sjukdomar och symtom, eftersom samsjuklighet är vanligt vid Covid-19.

Vid ätsvårigheter bedöms i första hand om möjligheten att öka intaget av vanlig mat med ett högre protein och energiinnehåll samt ett ökat antal måltider per dag går att genomföra. Ätsvårigheter kan bero på t.ex. illamående, smak- och luktbortfall, aptitlöshet och trötthet. Då kan kosttillägg och enteral eller parenteral näringstillförsel övervägas.

Observera att energi- och proteinbehovet kan vara förhöjt, relaterat till infektion, feber och andningsfrekvens.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.