Meny

Uppföljning av kundtid

Varje månad görs en uppföljning av kundtiden och ersättningstaket för respektive extern leverantör

Uppföljningens genomförande

Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp som kallas Takgruppen. Gruppen består av ekonom och enhetschef på myndighetsenheten/ biståndshandläggare. Socialt ansvarig samordnare hjälper till med den del av uppföljningen som avser frågor som behöver ställas till respektive utförare. Denna arbetsgrupp träffas runt den femte arbetsdagen i varje månad. 

Arbetsgruppen kontaktar ansvarig biståndshandläggare och/eller systemförvaltare när det under uppföljningen framkommit avvikelser t.ex. när insatser inte blivit avslutade. Avvikelse ska skrivas vid felaktigheter.

En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar verksamhetsansvarig till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavandet av olika system och om det finns särskilda skäl till att antalet timmar väsentligen avviker från de beställda. 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljningen av interna utförare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.