Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden via telefon cirka tre veckor efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen

Följande frågor ställs till kunden:

Uppföljningsfrågor

1. Har du fått en kontaktman?

2. Har det upprättats en genomförandeplan?

3. Kände du dig delaktig i upprättandet av genomförandeplanen?

4. Hur upplever du att insatserna utförs?

5. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.