Meny

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning - insats enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka. Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Målgrupp

Sysselsättning är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen för personer med en psykisk funktionsnedsättning som har pågående insatser från omsorgsförvaltningen utifrån ett varaktigt vård- och omsorgsbehov.

Personen ska vara beviljad insatser till följd av någon form av svår psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom. Funktionsnedsättningen ska anses vara långvarig och betydande med risk för social isolering.

Vem har rätt till insatsen?

Rätten till sysselsättning avser personer i yrkesverksam ålder som till följd av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning saknar arbete och inte står till arbetsmarknadens förfogande. Beslut om insats sysselsättning innebär att den enskilde får ett tidsbegränsat beslut med specificerad målsättning och detta kommer att följas upp regelbundet. Beslut om sysselsättning innebär en placering inom Funktionsstöds dagliga verksamheter.

 Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån önskemål och behov.

Efter ett eventuellt avslut av andra beviljade insatser via omsorgsförvaltningen kommer beslut om sysselsättning att kunna kvarstå, om den enskilde sedan tidigare är beviljad denna insats. Detta om bedömning görs att det fortsatt finns ett behov av insatsen. Då kommer regelbundna uppföljningar att fortsätta genomföras av såväl handläggaren som verkställigheten och motivationsarbete kommer att bedrivas med målsättningen att den enskilde på sikt ska kunna nå den reguljära arbetsmarknaden.

Beslut

Beslut om sysselsättning är tidsbegränsade och följs upp regelbundet. Biståndshandläggaren har delegation på att fatta beslut om sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Ömsesidig överenskommelse står som grund för en genomförandeplan där även målsättningen med insatsen finns med. Genomförandeplanen följs upp och uppdateras tillsammans med den enskilde med regelbundenhet.   

Lagen om barnkonventionen ska tydliggöras i utredningsförfarandet, i de fall där beslut påverkar barn.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet lämnas till den som får avslag på sin ansökan.

Avgift

Insatsen sysselsättning är avgiftsbefriad. 

Ersättning

 Habiliteringsersättning utgår för kunder/deltagare inom daglig verksamhet som har beslut på sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Habiliteringsersättning utgår som timersättning för varje utförd timme inom daglig verksamhet/i sysselsättning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.