Meny

Rutiner för sanering/storstädning

Rutin vid behov av sanering/storstädning i ordinärt boende av arbetsmiljöskäl

Biståndsbeslut

Biståndsbeslut tas av handläggaren enligt kunds bedömda behov. Utredningstiden kan påverkas av ärendets art. Ett sedan tidigare beviljat bistånd (gynnande beslut) har kunden i princip alltid rätt att få verkställt (KR 2003-05-07, mål nr 2131-2002)

Signalera

I de fall handläggaren uppmärksammar att brister i arbetsmiljön kan påverka verkställigheten har handläggaren skyldighet att gå igenom ”Checklista för arbetsmiljö kring kunden” (finns under systematiskt arbetsmiljöarbete A-Ö under enskilt hem) och kontakta berörd utförare. När så erfordras bokas ett gemensamt hembesök, i samverkan mellan utförare och handläggare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utföraren agerar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete vad gäller riskbedömning och handlingsplan eller andra rutiner som avtalats.

Genomförande

Utföraren, i vissa fall tillsammans med handläggaren, inleder en dialog med kunden om vilka åtgärder som bör/måste utföras i bostaden. Vid behov av sanering är huvudinriktningen att kunden skall bekosta saneringen. Om kunden saknar ekonomiska medel hänvisas till ansökan om ekonomiskt bistånd och handläggaren eller utföraren erbjuder sig att förmedla kontakt om det behövs.

Kunden eller dess företrädare kontaktar företag för att utföra sanering/storstädning. I de fall kunden inte kan hantera att ta kontakt med företag och det saknas företrädare kan utförare eller handläggare var behjälplig med att söka i telefonkatalog eller fritt val mapp tillsammans med kunden. Det är kunden som väljer.

I vissa fall måste processen med hembesök, samtal och motivering upprepas för att nå överenskommelse med kunden. Om det trots upprepade försök inte lyckas att få kundens medgivande till åtgärder kontaktas verksamhetschef för individuell bedömning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.