Meny

Korttidsboende

Rutiner gällande beslut av korttidsboende - Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan

Ansökan om korttidsboende prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatsen men inte ansöka.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Målgrupp/biståndsbedömning

Korttidsboende avser plats för kortvariga eller tillfälliga behov.

Det kan bli aktuellt med korttidsboende när den enskildes egna krafter eller hjälp från närstående och/eller hemtjänst inte kan uppnå skälig levnadsnivå. Möjligheten till hemrehabilitering eller trygghetsplats ska övervägas.

Behovsbedömning ska utgå från skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Form och kriterier för korttidsboende:

 

Typ av vistelse:

Kriterier:

Avlösning utanför hemmet

Den hemmavarande anhörige behöver avlastas en tid.

Växelvård

För att möjliggöra fortsatt ordinärt boende, men samtidigt underlätta för anhörig och/eller erbjuda rehabilitering/aktivering/träning för kunden

Insatser efter sjukhusvistelse

För kunder som är utskrivningsklara, men som behöver ytterligare några dagar att hämta sig efter sjukdom eller är i behov av rehabilitering/reaktivering. På ett effektivt sätt möjliggöra kommunal rehabilitering enligt HSL och/eller aktivering mot ett speciellt mål

I väntan på permanent anvisning

Korttidsboende kan beviljas kunder som trots omfattande hjälp inte uppnår skälig levnadsnivå i ordinärt boende. Skälet kan vara hänsyn till/avlastning för anhörig eller att kunden trots omfattande vård och omsorg inte upplever trygghet och säkerhet i hemmet.

 

Korttid på vård och omsorgsboende efter sjukhusvistelse

Korttidsboende kan beviljas kunder som trots omfattande hjälp inte uppnår skälig levnadsnivå i ordinärt boende. Skälet kan vara att kunden blivit/blir beviljad vård och omsorgsboende och för att minimera flyttar då gå direkt ifrån sjukhuset till en permanent plats. Förutsatt att det inte föreligger någon kvalificera träning som kunden behöver.

 

Insatsen

Beviljat korttidsboende innebär inte alltid att man disponerar eget rum.

Om den enskilde blir inlagd på sjukhus och inte återvänder inom ett dygn tas korttidsplatsen i anspråk av annan person. Personal på korttidsboendet ska genast underrätta den enskilde och anhöriga om detta.

Hälso- och sjukvård

För korttidsboende gäller samma kommunala hälso- och sjukvårdsansvar, som i vård och omsorgsboende.

Beslut

Korttidsboende beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig och muntlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan. Beslut ska vara tidsbegränsade.

Avgift

Avgift tas ut för hemtjänst enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Uppföljning

Beslut och insatser ska följas upp av biståndshandläggare. Uppföljning bokas av biståndshandläggaren.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.