Meny

Anvisningsrutin

Anvisningsrutin vid inflyttning, intern och extern regi.

Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende

Anvisning sker ifrån boendeprioriteraren till berörd enhetschef via meddelande i Life Care och anger vilken kund som ska anvisas och vilken person man skall göra anvisningen till samt kontaktuppgifter till denna person. Det ska framgå vilket förhållanden den personen har till kunden, t. ex. dotter/son/god man. Boendeprioriteraren skickar även ett mail till berörd enhetschef gällande anvisning samt ett meddelande i Life Care till ansvarig biståndshandläggare att anvisning har skett.

Enhetschef ansvarar för att anvisa kund samma dag eller snarast. Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen. 

Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två vardagar från visningen till enhetschefen. Efter anvisningen skickar enhetschef meddelande i Life Care om kunden tackar ja eller nej samt om/när boendet är inflyttningsklart, till boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare på myndighetsenheten.

Inflyttningen bör ske inom 10 dagar ifrån att kund tackat ja eller när lägenheten är inflyttningsklar. Information lämnas till kund att man börjar betala hyra den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar.

Enhetschef ansvarar för att planera inflyttningen tillsammans med kund/anhörig/god man. Hyreskontrakt skrivs. Enhetschef kontaktar berörda utförare vilket inflyttningsdatum som kund flyttar till särskilt boende. 

 

När den enskilde tackar ja

När den enskilde tackar ja till anvisat boende skickar ansvarig biståndshandläggare en beställning till enhetschefen som verkställer beslutet och dokumenterar i journal. Inflyttning ska ske enligt anvisningsrutiner vid inflyttning. 

Vid interna byten av vård och omsorgsboende skickar enhetschefen på den avlämnande enheten beställning till det nya vård- och omsorgsboendet. Byte ifrån och till externt  vård och omsorgsboende  skickar handläggaren beställning.

Enhetschef ansvarar för att meddela boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare när inflyttningsdatum är bestämt via meddelande i Life Care samt dokumenterar detta i journal.

Ansvarig biståndshandläggare meddelar berörda utförare via meddelande i Life Care för kännedom.

Om den enskilde inte anvisas vård- och omsorgsboende enligt önskemål men flyttar in i anvisat boende finns möjlighet att göra en intresseanmälan till byte av boende. Intresseanmälan sker till enhetschefen på det anvisade boendet. Enhetschef dokumenterar i journal samt informerar boendeprioriterare som uppdaterar kön. 

 

När den enskilde tackar nej

När den enskilde tackar nej till anvisat boende ska enhetschef snarast meddela boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare via meddelande i Life Care. Det ska framgå vem som kontaktades. ("XX eller närstående XX) tackat nej till anvisat boende 20xx-xx-xx). Ansvarig biståndshandläggare dokumenterar i journal samt tas en kontakt med den enskilde upp till två dagar efter för att höra om beslutet om nej kvarstår. 

Den enskilde som vistas i ordinärt boende och har anvisats ett vård- och omsorgsboende som inte är enligt önskemålet kan tacka nej till anvisat boende och kvarstå som sökande och vänta på önskat boende. Den enskilde kommer därefter bli kontaktat av biståndshandläggaren var fjärde vecka för att följa upp hemsituationen. Biståndshandläggaren dokumenterar varje kontakt i journalen. 

Om den enskilde tackar nej till erbjudet vård- och omsorgsboende enligt önskemål så avslutas ärendet. Om den enskilde vistas på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende får anvisat vård- och omsorgsboende antas även om det inte är enligt önskemål. Den enskilde kan också välja att återgå till ordinärt boende och vänta där tills önskat boende kan anvisas. Omvårdnadsbehovet kan då tillgodoses genom hemtjänstinsatser.

 

Hantering av byteskön för boendeprioriterare

Vid ledig plats på önskemål informerar boendeprioriteraren enhetschefen där den enskilde bor samt berörd enhetschef på tilltänkt boende.

Enhetscheferna på den mottagande enhet ansvarar för anvisning enligt rutiner, dokumenterar och återkopplar sedan resultat till boendeprioriteraren.   

 Vid byte till annan utförare se rutin Utflyttning från Särskilt boende

 

Vid inflyttning direkt från Region Skåne gäller följande:

Boendeprioriteraren kontaktar berörd enhetschef och informerar om vilken avdelning kunden är inlagd på och vilken dag kunden är utskrivningsklar.

Boendeprioriteraren informerar berörd handläggare och ger den mottagande enheten behörighet i Mina Planer.

Boendeprioriteraren lägger ett meddelande i Life Care till enhetschefen som ansvarar för att vidarebefordra information till legitimerad personal samt omvårdnadspersonal. Enhetschef och legitimerad personal ansvarar för att hålla sig underrättade när kund är utskrivningsklar.

Enhetschef ska meddela boendeprioriteraren när det är planerat att kund ska lämna sjukhuset för att flytta i i anvisat boende.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.