Meny

Ledsagarservice

Ansökan om ledsagarservice prövas enligt 9 § 3 LSS.

Ansökan

Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS prövas efter muntlig eller skriftlig ansökan från den enskilde, legala företrädare (god man eller förvaltare) eller efter ansökan från annan person med fullmakt från den enskilde.

Om det finns behov av tillfälligt utökad ledsagarservice under gällande beslutsperiod måste ny ansökan göras av den enskilde eller dess legala företrädare.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS 

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS

Personkrets 1.  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2.  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3.  Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Insatsen ledsagarservice lämnas som ett led i strävan att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra, bryta isolering och kunna delta aktivt i samhällslivet. Ledsagarservice är helt behovsrelaterat till goda levnadsförhållanden och kan inte begränsas i volym eller utförande. Behovsbedömning ska utgå från goda levnadsvillkor och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Beslut

Beslut om ledsagarservice ska anges i beviljade timmar per månad och ska vara tidsbegränsat.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut. 

Ersättning till ledsagare

Ersättning till ledsagaren betalas ut per utförd tid enligt gällande avtal.

Om ledsagaren har utlägg i samband med ledsagningen utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Utlägg för måltider ersätts inte.

Vid flerdagsförrättning betalas ersättning ut i enlighet med gällande traktamentsbelopp. Ett ekonomiskt tak på kostnaden för ledsagning är inte förenligt med en individuell behovsprövning. Det går däremot att sätta ett tak för kostnaden där det speciella ledsagningstillfället får prövas mot goda levnadsvillkor enligt 7 § LSS. Bedömningen görs av LSS-handläggare.

Uppföljning

Beslut om insatsen ska regelbundet följas upp av handläggaren en gång om året, senast den månad som är beslutets t.o.m. datum. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.